Dec 15, 2021 | Uncategorized

  • पेंट कोणता पण वस्तूला आपण जेव्हा पेंट करतो तेव्हा ती वस्तु चन दिसते.
    पेंट मध्ये काही वेगवेगळे प्रकार आहेत ते समजल खूप सा कलर असतात.
    आपल्याला पाहिजेल तास आपण पेंट करू शकतो.
  • काही लोखंडावर पेंट केला टर ते लोखंड जास्त दिवस टिकत. पेंट करना
    नेहमी थिणरचा वापर करावा. पेंट नेहमी वेगवेगळ्या ब्रशने केला जातो.
    मी सोंटा एक बेंच ला पेंट केला तेव्हा माला समजल.