उपकरणांची निवड : – एखादया कंपाऊंड साठी पायाची तयार करणे
शडेसाठी ८ फूट व १० फूट उंचीचे खांब तयार करणे
तत्व : – लोखंड हे ताणात मजबूत असतात आणि काँक्रेट हे दाबात मजबूत असतात
प्रमाण : – १:२:४ असे प्रमाण असते
खडी ही अर्धी पाऊण वापरली जाते
V S I :- अश्या आकार मध्ये वापरली जाते
RCC कॉलम साठी tortion बार वापरला जाते
त्याला साच्याला ऑइल लावावे जेनेकरून त्याला काढून सोपे वहावे
reteling wall :- स्लॅब साईडची भिंत
forch :- दरवाजा समोरील
साचा :- खिडकी वरील
footing :- पाय
RCC :- reinforced cement concrete
PCC :- plen Cement concrete
खाडी वाळू सिमेंट यांच्या मिश्रणास concret म्हणतात