Workshop project

उद्देश: शेळ्यांना बसण्याचा बाकडा बनवणे 

साम्रगी: L- angle, welding road

साहित्य: वेल्डिंग मशीन, ग्रांडर, 

कृती: १) प्रथमतः L-angle मापणुसर हेक्सा ने कापले. २)  वेल्डिंग करून त्याची फ्रेम बनू घ्यावी . .

३) फ्रेम तयार झाली नंतर ब्रान्डींग करून घेतली

दक्षता :
१) फ्रेम बनवताना गुण्याचा वापर करून बरोबर 90 अंशत फ्रेम तयार झाली पाहिजे.
२) workshop मशीन वापरतानी सेफ्टीची दक्षता घ्यावी.
फायदे :
१) शेल्याचा गोठा साफ करण्यात सोप पडते.
२) शेळ्यांचा व्यवम होतो. COSTING: 

PROJECT photos