1. मापन

मापनाच्या दोन पद्धती

1. ब्रिटिश पद्धत

इंच कोस तोळा मन खंडी चार ने दोन ने फूट पायली

2. मॅट्रिक पद्धत

सेंटीमीटर.cm=100cm=1m

मीटर m=1m=100cm

किलोमीटर.km=1000,.cm=1km

लिटर.1=1000ml=1t

mm=1000mm=1m

kg=1m

3.3ft=1m

1 फूट=30cm

1ft=12 इंच

1 इंच=2.5cm

12 इंच=1ft