उद्देश – शरीराच्या मापानवरून वजन काडणे

सामग्री – मीटरटेप ,पशू, paper pen

प्रक्रिया-1. पशूच्या डोक्यापासून ते माकड हाड पर्यन्त लांबी व त्याच्या छातीच्या घेऱ्याचे माप काडावे .

2. पशुचे वजन काडण्याच्या दोन पध्दत

  • वजन=लांबी*छातीचा घेरा

Y= 9  जर छातीचा घेरा 63 इंच  कमी असेल.

Y= 8.5 जर छातीचा घेरा 63 इंच ते 78 इंच 

  लांबी = ६.२ फुट.

  छातीचा घेरा = ५.१० फूट.

वजन     =          ७० इंच * ७४ इंच

      ८.५

            =       ६०९.४ किलो.

पद्धत क्रम. २.         

  वजन =    लांबी + ( छातीचा घेरा )2

               ————————–

        ६६६

उदाहरण : 

      गौरी गायचं वजन :

  लांबी = ६.५ फुट.

  छातीचा घेरा = ६.३ फूट.

 वजन.   =     ७८ इंच *( ७५.६ इंच )2

                  ————————

                           ६६६

           =   ६६९ किलो