उद्देश: दातावरून वयचे अंदाज लावणे.

उद्देश: दातावरून वयचे अंदाज लावणे.

आवश्यक सम्रगी : माऊथ गेग , पशू

प्रक्रिया : १) हुळूवर पणे पशूच्या जवळ जावे .

२) पशू चांगल्या पद्धतीने पकडणे .

३) पशूच्या नाकात बोट घालून हळुवार पणे माऊथ गेग पशूच्या जबड्यात लावणे .

४) पशुचे कोणचे दात लहान व मोठे आहे.

पशूच्या खालच्या जबड्याला ८ दंत असतात .

५) त्याची नोंद करावी .

@ पशूच्या वरच्या जबड्याला दंत नसतात .

@ आठवडयाणी पशूना दुधाची दात येतात .

@ वर्षानी पेरमंत दात येतात .

सवधनिया :

१) पशुसोबत असताना सवधानी बाळगावी .

२) पशुचे दात मोजताना पशूच्या हलचाळीवर लक्ष देणे .

निष्कर्ष:

आपल्या देशात पशुपालनमध्ये त्यांची जन्म दृष्टी व अन्य बदल याचे रेकॉर्ड नसतात . दाताच्या आधारे पशुचे वय काढणे.