शरीराच्या मापनावरून वजन काढणे . सामग्री : मीटर टेप , पशु . प्रक्रिया : १) पाहिलं पशूच्या डोक्यापासून ते माकड हाड पर्य्नतीची लांबी व त्या च्या छाती घेराचे माप काढावे . 2) पशूचे वजन काढण्यासाठी दोन पद्धत : ÀÀ क्र. १ वजन = लांबी * छातीचा घेरा ———————– Y Y= 9 जर छातीचा घेरा 63 इंच कमी असेल. Y= 8.5 जर छातीचा घेरा 63 इंच ते 78 इंच पेक्षा कमी असेल. Y= 8 जर छातीचा घेरा 78 इंचपेक्षा जास्त असेल. उदाहरण : सोनी गायचं वजन : लांबी = ६.२ फुट. छातीचा घेरा = ५.१० फूट. वजन = 74 इंच * 61 इंच ———————- ८.५ = 531 किलो. पद्धत क्रम. २. वजन = लांबी * ( छातीचा घेरा )2 ————————– ६६६ उदाहरण : गौरी गायचं वजन : लांबी = ६.५ फुट. छातीचा घेरा = ६.३ फूट. वजन. = ७८ इंच *( ७५.६ इंच )2 ———————— ६६६ = ६६९ किलो सावधानी : १) पशु चे वजन करण्या च्या १२ तास आधी खाद्य देऊ नये . २) पशु चे वजन काही तास त्यांना प्याला काही पण देऊ नये . अनुमान : १) प्रत्यक्ष गौरी चे वजन ६०९ किलो . २) प्रत्यक्ष सोनी चे वजन ६६९ किलो