सोल्डरिंग म्हणजे की मालाधी माहिती नवत पण जेव्हा माला सरांनी सिकवलते काय असत. सोल्डरिंग आपण कोणता पण वस्तु ला करू शकतो. कथिल आणिसिस मिक्स असत. ते गरम केल की विथळत. विथळवून आपण एखादी वस्तु चिपकवू शकतो.तांब्याचा खड्या ने ते फास्ट गरम होऊन विथळत. सहोल्ड करण्याची जागा नेहमीHCL ने साफ करुन घ्यायची हे समजल.