* u.p.v.c म्हणजे थंड पाण्यासाठी वापरला जाणारा पाईप .

* प्लंबिंग ला लागणारे साहित्य :-

१] हॅक्सो                                                ५] छन्नी /हातोडी

२] रेन्ज पाना                                          ६] बेकर

३] सोल्युशन                                          ७] ड्रिल मशीन

४] टॅप लोन टेप                                      ८] कटर मशीन

* पाईप जॉइंटचे प्रकार :-

१] एल बो                                          ५] सॉकेट

२] टी जॉईंट                                      ६] युनियन

३] इड कॅप                                       ७] क्पलिंग

४] रेडूसर

* १] स्टिल पाईप                                 पाव = २५%

२] g.i पाईप                                     पाऊन = ७५%

३] कॉपर पाईप

४] c.i पाईप

५] p.v.c पाईप