आज आम्ही बातरूमध्ये खाच मारून upvc पाईपाची फिंटीग केली .फिंटीग करताना 1in ,1/2 in पाईप वापरला आणि एल्बॉ =5,टी=5,बाशएल्बॉ=4 ,MTA=2 इ.साहित्य वापरले.हा upvc पीईप थंड पाण्याचा असतो.

आज आम्ही pvc पाईपाची फिंटीग केली.

Pvc पाईप बातरूम, toilet आणि साड पाणी या साठी वापरतात .

फिंटीग करताना झू्ल्यावरून ऊतराव लागते .

डॉर एल्बॉ, वाय ,डॉर टी, किंल्पा आणि खीले इत्यादि साहित्य वापले .आज आम्ही pvc पाईपाची फिंटीग केली.

Pvc पाईप बातरूम, toilet आणि साड पाणी या साठी वापरतात .फिंटीग करताना झू्ल्यावरून ऊतराव लागते .

डॉर एल्बॉ, वाय ,डॉर टी, किंल्पा आणि खीले इत्यादि साहित्य वापले .

आज आम्ही pvc पाईपाची फिंटीग केली.

Pvc पाईप बातरूम, toilet आणि साड पाणी या साठी वापरतात .फिंटीग करताना झू्ल्यावरून ऊतराव लागते .

डॉर एल्बॉ, वाय ,डॉर टी, किंल्पा आणि खीले इत्यादि साहित्य वापले .