प्रकाश दाब स्टो

प्रेशर स्टो वरती आपण पटकन जेवण बनवू शकतो हे समजलं.
प्रेशर स्टो ला हवा भरल्या वरती फास्ट चालतो. हे समजलं व
आपण रॉकेल टाकून चालू शकतो. किंवा डिझेल वरती सुद्धा चालत
हे समजलं.