Sumny Dryer
मोरिंग पावडर = 400gn
वाळवण्या आधीचे वजन = 2328 gn
Day 1. Day2. 1509 gm
Day3. वाळवल्या नंतरचे वजन = 472.gn

LOD
LOD Initial wet final wet Initeal watX 10
0
= 2328-1590=2328×100
=35.18%

Flo D = 2328-472 2328 = 79.7 शेवग्याच्या पाण्यातित्या Sunny Dryer 79.72%.
काढुन टाकले व त्यानी पावडर केले वाळनालय पल= 20 .29 येवढा आहे.