• उद्देश्य :लेवल ट्यूब वापर करणे .
  • आवश्यक साहित्य :लेवल ट्यूब , पाणी , चॉक / चुना इ. प्रक्रिया : १)

लक्षपूर्वक लेवल ट्यूब मध्ये पाणी भरणे . लेवल ट्यूब मध्ये हवेचा फुगे नसावे . ट्यूब भरण्याची सोपी पद्धत पहिली बाजू पाण्यामधी टाकावी दुसऱ्या बाजूने पाणी तोंडाने ओधावे

. २) लेवल ट्यूब घेऊन त्याची पहिली बाजू खिडकीच्या कोपऱ्यात धरावे . दुसरी बाजू दुसऱ्या खिडकीच्या कोपरूयात धरावे . निरीक्षण करावे दोन्ही बाजूची खिडकी लेवल आहे .

३) याचा वापर मिस्त्री वीट लावण्यासाठी उपयोग केला जातो .

४) याचा वापर भिंतीची लेवल बघण्यासाठी केला जातो. सावधानी :

१) ट्यूबलेवल चा वापर करताणी ट्यूबला गाठ नसल्याचे सुनिश्चित करा।२) लेवल ट्यूब चा वापर करतानी लेवल ट्यूब मध्ये हवेचे फुगे नसले

पाहिजे .