💥 प्रोजेक्ट – BSF कंपोस्टीग

  • उद्देशश! Bickle soldier soldier fy अळया पासून ओल्या कपोस्टीर्ण करण.
  • साहित्य: BST अळया, चाळणी, कचरा. बल्व. लाकडी

*कृती:.

BSF अळयांची जीवन कुम 45-60 दिवसांता त्यामध्ये आम्ही 5 दिवसाच्या ्अ्ळया कपच्या मध्य टाकल्या, व त्याचा 12 दिवस कचरा टाकला. त्यानी त्याचे पुर्ण कंपोस्ट केले. तयार झालेल्या अळ्या आ‌ण कोषडा व मासे यांना खाय म्हणूस वापरू शकता. बू त्यानंतर 5-6 दिवसान त्याच कोश तयार झोल, माझी तयार होत पारसामध्ये पारयामध्ये अंग घालून त्यानंतर तो दिवसा मरते कोश Beiddind महरा त्या पारयामधून अंडी खाली ठेवलेल्या यादवामध्ये पडतात. व मंग त्या अळ्या आपण पुन्हा कचज्यामध्ये टाकू शकतो. टाकल्या नंतर मग त्याची साईकल पूणी चालू होते.