प्राण्याचे वजन

१ वजन कसे काढावे यांची

साहित्य –

  • टेप , वही ,पेन

२ प्राण्याचे वजन काढण्यासाठी सूत्राचा वापर केलाय

  • सूत्र –

क्षेत्रफळ = अ अ ब /10416

अ – छातीचा घेर

ब – शिगपासहून माकडापर्यंत

या शूत्राचा वापर करून प्राण्याच वजन निघाल .

प्राण्याच दातावरून वर्ष

दुधाचे दात आणि कायमचे दात याच्यावरून वय काढल जात .

तक्ता वरुण आपण कडू शकतो .

जन्म

प्राण्याच तापमान काढणे

प्राण्याच तापमान चेक करताना प्राण्यान बांधल पाहिजेण