Author: Gautam Dhebe

शेती व पशुपालन प्रोजेक्ट

प्रकल्पाचेनाव :- शते ामध्येलागवड करणे.  वि द्यार्थ्यां चे नाव :- गौतम ढेबे  साथीदाराचेनाव :- स्वप्नि ल सपकाळ  मार्गदर्ग र्शकर्श :- भानदुास सर  दि नांक :- 12/3/2023  वि भागाचेनाव :- शते ी व पशपु ालन ...

Read More

शेती व पशुपालन

गोठयातील नोंदीनचा अभ्यास करणे उदेश :- गोठयातील नोंदी ठेवण्याचे शिकणे . बोयलर कोंबडीचा नोंदी ठेवण्याचा चार्ट DATE NO OF BIRDSफीड given फीड consumption SINGLE BIRDS WEIGHTALL BIRDS WEIGHTFCR COST PER BIRDMEDICINE2|2|2319413.8...

Read More
  • 1
  • 2