Cumputer

21/08/219  to 28/08/2019
*****गुगल स्केचप **

या दिवसी आम्हाला गूगल स्केचप शिकवल त्यामध्ये आम्हाला
1) लाईन
2)रेक्टान्गल
3)पोलिगोन
4)आर्क त्यामध्ये 2point  आर्क
5)मुव
6)पुश पुल
7)फोलोमी
8)स्केल

इत्यादि गोष्टी विषय माहिती दिली नंतर आम्ही 28/08/2019 ला स्केच तैयार केल.

03/09/2019 to 11/09/2019

1 2 3 D Design

1)move tols puss pull करण्यासाठी
2)Shell   पोकळी करण्यासाठी
3)polyline लाईन काढण्यासाठी
4)pattern circular
5)merge
Setting 2d to3 D
ईत्यादी गोष्टी application विषयी माहिती दिली.