घराच्या पायाची आखणी.

उददेश :- घराच्या पायाची आखणी करणे .

साहित्य :- लाईन दोरी ,८खुंट्या , चोकपीट , मीटरटेप .

कृती :- बैलटप area काढण्यासाठी centerline यानात लोट टॉप .

कॉरपेट area काढण्यासाठी centerline भिंतीचे बांधकाम .

centerline :- पाया फाउंडेशन बांधकाम असे म्हणतात . जमिनीवर आखणी केली जाते या centerline वरून area साठी कॉरपेट area काढला जातो .

ब्लूईत अप area :- म्हणजे खड्डा बाहेरील क्षेत्र पायाखालच्या बाजूचे क्षेत्र म्हणजे built area .

कॉरपेट  area :- मुख्य स्वरूपात वापरण्यात येणारे चेत म्हणजे    कॉरपेट  area . 

आखणीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक बाबी :- माप करताना किती square foot area कॉरपेट , भिंतीचे बांधकाम किंवा इंच , पाय किती फूट आहे .