सहित – पेन व्ही बाकी २मुलं

कुर्ती -प्रथम एका मुलाला एक भक्ती पकडयाला पाहिजे
त्यात तिचे दात मोजायला सांगणे त्यांनी दात सागितल्यावे आपण ओळखणे

निरक्षण – सगळ्या बाकीचे दात वेग वेगळी असता काही मोठी तर काही लहान असता काही मध्यम असता

काळजी – घ प्रयोग करताना कोणयगी बकीला काहीच दाणी होऊ नये बाकी चे दात मोजताना मुलांनी सुरक्षात ठेवली पाहिजे

उदा -शौर्य -२ मोठ -सोल्जर -२ मोठे उस्मानाबादी -२मोठे
४लहान २मिडीयम २मिडीयम
२लहान २लहान