विद्यार्थ्याचे नाव : दिपिका दिलीप चिपात

मार्गदर्शकाचे नाव :k . v . जाधव सर

प्रकल्प : दिनबंधु बायोगॅस

बायोगॅस मध्ये मिथेन (60%) + कार्बन डायऑक्साइड (50%) असतो .

प्रमाण : 1.1

प्रोजेक्ट सुरुवात : 17 /12 /2022 प्रोजेक्ट समाप्त : 31 / 1 / 2023

सकाळ दुपार

दिनांक शेण टाकी लेवल गॅस चालू गॅस बंद फरक गॅस चालू गॅस बंद फरक
१७/१२/22 22kg90654025604030
१८/१२/2225kg6070655703040
१९/12/2221kg65703525000
२०/१२/2225kg7075502560060
२१/१२/2220kg80000753045
2२/१२/2225kg8565402550050
२३/१२/2223kg6075403540040
२४/१२/2225kg85654025503020
२५/१२/2225kg6570070000
२६/१२/2226kg85654025000
२७/१२/2225kg8370403040040
२८/१२//2224kg8070502050050
२९/१२/2226kg80503020000
३०/१२/2223kg8570502060060
३१/१२/2226kg80603030603030
१/१/2323kg65655015502525
२/१/2320kg85705020501535
३/१/2325kg 80503515000
4/१/2325kg82000352015
5/१/2320kg85603525501535
६/१/2324kg80705020503020
७/१2325kg85605010502525
८/१/2326kg83654025401525
९/१/2326kg8570403050050
१०/१/2322kg6560402035035
११/१/2325kg80401525351520
१२/१/2320kg75503020402515
१३/१/2315kg 85554015402515
१४/१/2325kg83564511452025
1५/१/2315kg80655015554015
१६/१/2325kg805030203010`20
१७/१/2315kg 8565402550050
१८/१/2317kg8365353040040
१९/१/2322kg75000602040
२०/१/2320kg80६५ 40 25 40 25 15
२१/१/2325kg82७५ 40 35 50 25 25
२२/१/2327kg8050 45 540 25 15
२३/१/2325kg8560 40 20 50 10 40
२४/१/2322kg8355 40 15 60 0 60
२५/१/2320kg8075 40 35 60 10 50
२६/१/2325kg850 0 0 75 25 50
२७/१/2323kg7570 40 30 40 10 30
२८/१/2325kg8060 40 20 65 10 55
२९/१/2327kg8555 45 10 45 40 5
३०/१/2325kg8365 40 50 25 25
३१/१/2325kg8050 20 30 55 25 30

फायदे : किचन साठी गॅस मिळतो . बायोगॅस मधून मिळालेली स्लरी शेतीसाठी वापरली जाते .

अनुभव : पाणी कमी टाकल्यावर गॅस कमी मिळतो . तसेच थंडी मध्येही गॅस कमी मिळतो .