उद्देश -प्लेन टेबल तुलच वापर करून भिन्न परिमाणासह एक निस्चित स्थान करा

 आवश्यकता साहित्य - प्लेन टेबल एकिवपमेंट ,व्ह्यूअर ,रुलर ,पेन्सिल ,रॉड ,पेपर ,पिन ,३० मीटर टेप 
                लेबल ट्यूब ,स्पिरिट लेव्हल इ . 


  प्रकिया - १) प्रथम फिल्डचे परिणाम निस्चित करा . प्लेन टेबल आहे कि नाही हे पाहण्यासाठी परिसरात 
         फिरा टेबल उपकरणे कोठे स्थापित केली जाऊ शकतात 


    २)प्लेन टेबल स्थापित करा - १)प्रथम क्षेत्राचा अंदाज ह्या 
           २) मोजमाप पत्रक आणि सवक्षण क्षेत्राच्या संबंधित आकारानुसार योग्य स्केल .निवडा p 
       ३) बिदू निवड जेणेकरून तेथून सर्व बिदू लक्षात येतील ,प्रेक्षणीय ahe  ४) बिदू pvt टेबल स्थापित करा आणि ते समतल केल्यानंतर तेथे ब्रॉड स्थापित करा ५)शीटवरील बिदू p निवड जेणेकरून ते योग्य 
         ठिकाण निशचित केले ६) चुंबकीय होकायंत्र वापरून नकाशावरील दिशानिदर्श करा 
        ७)द्शर्काला p बिदूवर केंदित करा आणि नकाशावरील भिन्न बिदू दशवा असे कि a ,b ,c ,इत्यादी पहा 
         ,इत्यादी पहा आणि कागदावर रेषा काढा 
         ८) pa ,pb मोजण्यासाठी टेपच्या मदतीने pc इत्यादी आणि p पासून विविध बिदूंचे अंतर मोजा आणि स्केलनुसार कागदावर संबंधित रेषा काढा