उद्देश – मुऱ्हास तयार करणे

सहित -कुट्टी मशीन विविध चार पिके (बाजरी ज्वारी ,हट्टीगास कडवळ )गूळ मीठ पाणी

कुर्ती -सर्व प्रथम कोणताही चार हेणे .
तो थोड्या प्रमाणावर सॉकलरला असावा
त्याची त्यातले मऊचर कमी कख्या
ते साकेल्या नंतर त्याला पॉक बंद
पोत्या मद्य किंवा बॉरेल मद्ये ठेवावे
ते त्यात भरताना त्यामद्य मीठ आणि गुळाचे पाणी भरावे
आणि ते भारताना त्यामद्ये गँप राहिला नाही पाहिज

काळजी -कुट्टी केलेल्या चायतील पाण्याचे प्रमाण योग्य असावे
आणि त्या बॉग मद्ये हवा जाणार नाही त्याची काळजी ह्यावी

निरीक्षण -बॉग भरल्याच्या दुसऱ्या दिवशी बॉग ओपन करून हवा बाहेर सोडावी ते
मुर्दास १ते १.५ वर्ष टिकते