उद्देश: लेवल ट्युब मध्ये पाणी भरा आणिलेवल ट्यब् चा वापर करणे

आवश्यक साई: लेवल ट्यूब पाणी चोक

प्रक्रिय : लक्षपूर्वक लेव्हल ट्यूब मध्ये पाणीभर लेव्हल ट्यूब मध्ये बुडाबुडे किंवा ये र नसावा तबला भरताना पाणी वाढवा(२) लेवल मध्ये

घ्या आणि तिला एक खिडकीला दुसऱ्या बाजूला धारा आणी पाटा की लेव्हल ट्यूब मधील पाणी स्थिर झाल् की ते पाहा (३)आपल्या जवळ पास एखादा मिस्तरी बांधकाम करत असेल तर तो कोणत्या प्रकारे लेव्हल ट्यूब वापरतोय ते पाहा (४) किनातीही बिल्डिंग किंवा उताराच

घराची लेव्हल करायला लेव्हल ट्यूब चा वापर केला जातो