1) सिडलिंग ट्रे मध्ये मिरचीची रोपे तयार करणे

उद्देश :- -वनस्पती प्रसार पद्धतीचा अभ्यास करणे

साहित्य :-कोकोपिट ,सिडलिंग ट्रे ,मिरची बिया -पुसा ज्वाला

कृती :-

1)सर्वप्रथम लागणारे साहित्य जमा केले .

2)त्यानंतर सिडलिंग ट्रे धुवून घेतला . त्यामध्ये कोकोपिट टाकले .

3)नंतर मिरचीच्या बिया टाकल्या आणि त्यावर पुन्हा बिया टाकल्या .

4)त्यानंतर ते सर्व ट्रे पॉलिहाऊसमध्ये नेऊन ठेवले . व त्यावर पाणी मारून घेतले .

5)अशा रीतीने सिडलिंग ट्रे मध्ये रोपे तयार केली

काळजी :-

1)सिडलिंग ट्रे पाण्याने धुवून घेतलेले असावे .

2)तयार कोकोपिट घ्यावे .

3)बियानाचे हाताने सिडलिंग ट्रे मध्ये रोपण करावे .

2) मशीनच्या आणि हाताच्या साहाय्याने गाईचे दूध काढणे .

उद्देश :-दूध काढण्यास शिकणे .

साहित्य :-solar milking machine

मशीनच्या साहाय्याने दूध काढणे .

कृती :-

1) सुरुवातीला मशीन धुवून घेतली .

2) त्यानंतर गाईला खुराक देऊन तिच्या पायाला दोरीने बांधले .

3) तसेच गाईचे सड पाण्याने धुतले . आणि मशीन चालू केली .

4) मशीनचा दाब 300 पर्यन्त जाऊ दिला . त्यानंतर ती मशीन गाईच्या सडाला लावली

5)अशा प्रकारे मशीनचा वापर करून दूध काढले

मशीनचा फायदा :-

1) दूध लवकर काढता येतो .

2) गाईला त्रास होत नाही .

3) वेळेची बचत होते .

4) वीज बिल येत नाही

3)प्राण्यांचे तापमान मोजणे .

उद्देश :-प्राण्यांचे तापमान मोजण्यास शिकणे .

साहित्य :-थरमामीटर ,वही ,पेन ई .

कृती :-

१)सर्वप्रथम लागणारे साहित्य गोळा केले .

२)त्यानंतर गाईच्या योनीवरच्या भागात थरमामीटर अडकवले .

३)तसेच शेळयांचे देखील तापमान मोजणे .

४)अशाप्रकारे तापमान मोजण्यास शिकलो .

निरीक्षण :-

अ . क्रप्राण्याचे नाव .तापमान .
1.सोनम101
2.गौरी103
3.आफ्रिकन बोर102
4.सिरोहि102.2
5.उस्मानाबादी101.4
6.संगमनेरि101.6
7.सोजत
8.उस्मानाबादी क्रॉस

4)फवारणीचे द्रावण तयार करून फवारणी करणे .

साहित्य :-पंप ,मास्क ,हातमोजे ,dragen super ,geibrelic acid ,imichloride etc .

कृती :-

1)सुरुवातीला पंप धुवून घेतले .

2)10 लिटर पाण्यात –

1)dragen super 1 ली -1.5 ml

2)geibrelic acid 1 ली -2 ml

3)imichloride 1 ली -1 ml

3)हे द्रावण पंपाच्या साहाय्याने काकडी व गवार पिकावर फवारले .

काळजी :-

1)फवारणी करताना हवा नसली पाहिजे.

2)मास्क व हातमोजे घालणे बंदणकारक .

3)पाऊस असताना फवारणी करू नये .

5)बिजप्रक्रिया करणे .

उद्देश :-कांदा पिकावर बिजप्रक्रिया करणे .

साहित्य :-कांदा बी ,m-45पावडर ,हातमोजे ,कोळप .

फायदे :-

1)उगवण क्षमता वाढते .

2)पिकांची रोगप्रतिकारशक्ति वाढते .

3) जमिनीत नत्राचे स्थिरिकरण होते .

4)पिकांचे संगोपन चांगल्याप्रकारे होते .

5)जमिनीचे अपायकारक जीवणूनपासून संरक्षण होते .

6)रोप लागवडीची संख्या ठरवणे .

साहित्य :-मीटर टेप ,नोंदवही ,पेन .

कृती :-

1)सुरुवातीला मीटर टेपणे शेतातील जागा मोजली .(लांबी ,रुंदी )

2)त्यानंतर क्षेत्रफळ काढले . आणि रोपांमधील अंतर मोजले .

3)आणि सूत्रावरून रोपांची संख्या काढली .

सूत्र :-

रोपांची संख्या :-

7)जनावरांचे वजन काढण्यास शिकणे .

उद्देश :- 1)जनावरांचे वजन काढणे .

2) जनावरांच्या वजनावरून TDN काढणे .

3)जनावरांच्या चाऱ्याचे वजन काढणे .

8)दशपर्णी अर्क तयार करणे .

साहित्य :-

अ . क्रसाहित्याचे नावप्रमाण
1शेण5 kg
2कडूळींब पाला2 kg
3एरंड पाला2 kg
4सिताफळ पाला2 kg
5पांढरा धोतरा2 kg
6करंड2 kg
7पपई2 kg
8लाल कण्हेर2 kg
9रुई2 kg
10घाणेरी2 kg
11गूळ वेल2 kg
12निरगुडी2 kg

कृती :-

1)सुरुवातीला 2000 लिटर टाकीमध्ये 200 लिटर पाणी घेतले .

2)त्या पाण्यात वरील दहा प्रकारची पाने प्रमाणात टाकली .

3)त्यावर शेण टाकले .आणि ते सर्व ढवळून घेतले .

9)गोठयातील नोंदीनचा अभ्यास करणे .

1)गाईनच्या खाद्याच्या नोंदी .

2)आजार :-

10)शेतातील तण नियंत्रण करणे .

साहित्य :-खुरपे ,रसायन -मीरा 71,फवारणी यंत्र ,पाणी इ .

कृती :-

1)खुरपणी

2)रसायन फवारणी

11)पिकांचा नफा तोटा अहवाल अभ्यासणे

अ. क्रकामाचा तपशीलनोंदीरुपये
1)लागवडी खालील क्षेत्र .615600 sqft .
2)जमीन तयार करणे .
1)गवत काढणी .
2)सऱ्या तयार करणे .
2 तास काम .360 रु
3)बियांची लागवड करणे .
1)भेंडी 50 ग्रॅम बी टाकणे .
1 तास65 रु

12)पिकाला पाणी देण्याच्या पद्धतीनचा अभ्यास करणे

1)पाटाने पाणी देणे .

1)पाणी जास्त वाया जाते .

2)मेहनत जास्त लागते .

2)ठिबक सिंचन .

1)झाडाच्या खोडपाशी पाणी देणे .

2)खर्च जास्त होतो .

3)पाण्यामार्फत खते देता येतात .

3)तुषार सिंचन .

1)पाणी पावसासारखे किंवा फवाऱ्यासारखे जाते .

2)पानावरील किडी वाहून जातात .

3)हवा जास्त असेल तर पाणी वाया जाते .

4)विद्रव्य खते देता येत नाही .

13) पिशव्या तयार करून रोपे लावणे .

साहित्य :-पिशव्या ,माती ,compost खत ,कडुलीमबाचा पाला ,खडी इ .

माती +खत यांचे मिश्रण .

कृती :-

1)सुरुवातीला पिशवीत विटांचे तुकडे टाकले .

2)त्यानंतर माती +खताचे मिश्रण टाकले . व निर्गुडीचा पाला टाकला .

3)तसेच पुन्हा माती +खताचे मिश्रण टाकले . आणी मध्ये खडी टाकली .

4)मग पिशवीत रोपे लाऊन त्यांना पाणी दिले .

14)शेतात एक पीक घेणे .(गव्हार आणि भेंडी )

साहित्य :-खुरपी ,टिकाव ,फावडे ,घमेळे ,भेंडीच्या बिया ,गव्हारच्या बिया इ .

वाफे तयार करताना .

कृती :-

1)सुरुवातीला प्लॉट वर ट्रॅक्टर फिरवले .

2) त्यानंतर गादी वाफे तयार करून घेतले .

3)आणि बियांवर बिजप्रक्रिया करून बिया प्लॉट वर पेरल्या व पाणी दिले .

4)पीक आल्यानंतर 19:19:19 +निम संजीवनी 3 kg दिले .

5)तसेच फवारणी केली .

बी पेरल्यानंतर आलेली रोपे .

प्लॉट वरील खर्च .

15)पोल्ट्री .(crash course )

उद्देश :-1)बृडिंग स्टेज तयार करणे .

2)खाद्य ,पाणी ,लीटर व्यवस्थापन .

3)कोंबड्याना होणारे रोग व त्यांवरील उपाय .

4)पोल्ट्री मधील सुरक्षितता.

5)F.C.R वरील उदाहरणे .

बृडिंग स्टेज तयार करणे .

कोंबडी पाळण्याच्या विविध पद्धती .

1)मोकाट पद्धत

2)अर्ध मर्यादीत पद्धत

3)मर्यादित पद्धत

4)डिप लीटर पद्धत किंवा गाडी पद्धत

5)पिंजरा पद्धत

6)परसातील पद्धत .

खाद्य ,पाणी ,व्यवस्थापन .

1)खाद्य :- 1 ते 7 दिवस – प्री स्टार्टर

7 ते 21 दिवस – स्टार्टर

22 ते 42 दिवस – फिनिशर.

2)पाणी :-

P.H – 7 ते 8

TDS – 0 ते 2500 PPM

HARDNESS – 60 ते 180

लहान पक्षांचे लसीचे वेळापत्रक

अ . क्रपक्षाचे वयलसीचे नाव
1)पहिला दिवसमॅरेक्स
2)5 ते 7 दिवसांनीलासोटा
3)13 ते 15 दिवसांनीगंबोरो
4)21 दिवसांनीलासोटा

पोल्ट्री मधील आवश्यक साहित्य व त्यांचे उपयोग

अ . क्रसाहित्याचे नावउपयोग
1)लेअर पक्षीअंडी उत्पादनासाठी वापरतात .
2)ब्रॉयलर पक्षीमांस उत्पादनासाठी वापरतात .
3)लसीकरणप्रतिबंधक उपचार .
4)डिबीकरपक्ष्यांच्या चोची कापण्यासाठी वापरतात .
5)इंक्युबेटरअंडी उबवून पक्षी तयार करण्यासाठी .
6)ड्रिंकरपक्षाना पाणी पिण्यासाठी .
7)फीडरपक्षाना खाद्य खाण्यासाठी .
8)ब्रुडरउष्णता मिळण्यासाठी .
9)पडदेहवा ,वारा ,पाऊस यांच्यापासून संरक्षण .
10)लोखंडी जाळीहिंस्त्र प्राण्यांपासून संरक्षण .

F. C. R वरील उदाहरण .

पक्षांचे उन्हाळ्यातील व्यवस्थापन .

1)शेड वरील पत्रे सिमेंटचे असावे .

2)पत्र्याना पांढर रंग द्यावा .

3)शेड मध्ये पोते बांधून पाणी मारत राहावे .

4) पिण्याचे पाणी थंड ठेवावे.

5) दिवसातून 2 ते 3 वेळ ओलसर खाद्य द्यावे .

अंडी उत्पादन करणाऱ्या कोंबडयानचा रोगप्रतिबंधक लसिकरणाचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे :-

16)कीड आणि रोग असलेल्या पानांचे नमुने गोळा करणे

उद्देश:- कीड व रोगांचा अभ्यास करणे.

साहित्य:- वही, पेन इ.

निरीक्षण:-

१)रस शोषणाऱ्या किडी

1)थ्रीप्स

2)मावा

3)कोळी

2)पाने खाण्याऱ्या किडी

1)नाकतोडा

2)मुंग्या

3)नागअळी