उद्धेश : शरीराच्या मापनावरून वजन काढणे .

सामग्री : मीटर टेप , पशु .

प्रक्रिया :

१) पाहिलं पशूच्या डोक्यापासून ते माकड हाड पर्य्नतीची  लांबी व त्या

च्या छाती घेराचे माप काढावे .

2) पशूचे वजन काढण्यासाठी दोन पद्धत :

Àà क्र. १

वजन =    लांबी * छातीचा घेरा

             ———————–

                        Y

Y= 9  जर छातीचा घेरा 63 इंच  कमी असेल.

Y= 8.5 जर छातीचा घेरा 63 इंच ते 78 इंच  पेक्षा कमी असेल.

Y= 8  जर छातीचा घेरा 78 इंचपेक्षा जास्त असेल.

उदाहरण : 

   सोनी गायचं वजन :

  लांबी = ६.२ फुट.

  छातीचा घेरा = ५.१० फूट.

वजन     =          74 इंच * 61 इंच

                    ———————-

                           ८.५

            =       531 किलो.

पद्धत क्रम. २.         

  वजन =    लांबी * ( छातीचा घेरा )2

               ————————–

                           ६६६

उदाहरण : 

      गौरी गायचं वजन :

  लांबी = ६.५ फुट.

  छातीचा घेरा = ६.३ फूट.

 वजन.   =     ७८ इंच *( ७५.६ इंच )2

                  ————————

                           ६६६

           =   ६६९ किलो

 सावधानी : 

१) पशु चे वजन करण्या च्या १२ तास आधी खाद्य देऊ नये . 

२) पशु चे वजन काही तास त्यांना प्याला काही पण देऊ नये . 

अनुमान : 

१) प्रत्यक्ष गौरी चे वजन ६०९ किलो . 

२) प्रत्यक्ष सोनी चे वजन ६६९ किलो