दि.30/12/2019

आज आम्ही agriculture विभागाची ओळख करून घेतली.

शेळीला चारा किती द्यायचा ते शिखलो .

1दिवसात 8 kg चारा देतो.

दि.31/12/2019

आज आम्ही ठिबक सिंचनसाठी पाईप बावला व पाईपाला होल मारले.

व ठिबग सिंचनचे  पाईप आतरले ते सन लाईनला जॉईड केले .

व  practical झाले .

Practical No. 1. विभागातील साहीत्याची ओळख.

दि. 01/01/2020

आज आम्ही section killinig केले.

नंतर blood pressure चे लेक्चर झाले.

दि.02/01/2020

आज आमचे ऑझोला बेड बनवाने यावर  लेक्चर झाले.

व  practical झाले .

Practical No. 2.शेती विभागाती परिमापकांचा अभ्यास करणे.

त्यानंतर माती शेतात तुषार सिंचन बसवले.

Computer lab मध्ये blog update केला.

दि.03/01/2020

आज आम्ही शेड च्या बाजूने जाळी बसवण्यासाठी खाब रवले.

त्यानंतर driving class झाला.

व soil lab मध्ये grey water कशी फिट करायची ते शिखलो.

दि.05/01/2020

आज सकाळी अन्न संरक्षण यावर  लेक्चर झाले.

त्यानंतर आम्ही  शेड च्या बाजुने जाळी बसवली.

दि.06/01/2020

आज आम्ही शेळ्याणंसाठी चारा आनला .

त्यानंतर 48 kg पपई काढली व ते  शेत साप केले.

दि.07/01/2020

आज सकाळी सेंद्रिय खते यावर लेक्चर झाले.

व practical No. 3.  जमिन तयार करणे.

प्यँलीहाऊस मध्ये सिमला  मिरचीला अल्टीमो हे

औषध  फवारे .