आम्हाला वर्षभरात खलील सॉफ्टवेअर शिकवले त्यांची थोडक्यात माहिती

१) M.S.OFFICE ( Microsoft  Office )

१.१ Microsoft Word

१.२ Microsoft Excel

१.३ Microsoft  Power Point Presentation

२) 123D

३) Google  Sketchup

४) Corel Draw

५) Canva

६)