उददेश: पाऊस मोजन्यास शिकणे त्याच्या नोदनी ठेवणे

साधने: पजँन्यमापक माकँ असलेला चचूपात्र