वर्कशॉप मधील मशीनींची माहिती.

1} एरण

 • लोखंडाची वस्तूचा चेप काढण्यासाठी.
 • सरळ वस्तू वाकवण्यासाठी.
 • वाकलेलीवस्तु सरळ करण्यासाठी.
 • वजन=100 किलो 
 • किंमत=7000₹

2}आर्क वेल्डिंग

 • धातू किंवा लोखंडी वस्तू जोडण्यासाठी.
 • कमी तापमानात धातू एकमेकांना जोडले जातात .
 • वेगवेगळ्या वस्तू जोडण्यासाठी आपण याचा वापर करतो. 
 • किंमत=12000₹

3}चॉप्सा /पाईप कटर

 • लोखंडी मोठी वस्तू आपण ह्याच्यावर वर कट करू शकतो.
 • मोठमोठ्या सळ्या कमी वेळांत जास्त कट करू शकतो.
 • पत्रा वाकवण्यासाठी किंवा बेंड करण्यासाठी याचा वापर करतात.
 • किंमत= 15000₹

4}वेल्डिंग टेबल

वर्कशॉप मधील मशीनींची माहिती.

 • वेल्डिंग वैगेरे करताना टेबलवर केले जाते.

5}बेंच ग्रँडर

 • प्लेन करण्यासाठी वापर केला जातो.
 • एखादी वस्तू घासण्यासाठी.
 • एखाद्या वस्तू ला धार लावण्यासाठी.
 • किंमत =35000₹

6} Co2 गॅस मेटल आर्क वेल्डिंग

 • मोठे काम लवकर करण्यासाठी.
 • हे वापरतात कामे लवकर होतात.
 • किंमत = १,००,०००

7} स्पॉट वेल्डिंग.

 • पत्र्याची वस्तू एकमेकांना जोडण्यासाठी इ
 • किंमत = १,३०,०००

8} पत्रा बेंडींग मशीन

 • पत्रा वाकवण्यासाठी किंवा बेंड करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
 • किंमत = १७,०००

9} लेथ मशीन

10) बेंच वॉइस 

 • बेंच वॉइस चा वापर लाकूड, धात कीव इतर वस्तु घट्ट पडून ठेवण्यासाठी होतो . 
 • किंमत = ३,५००

११) ऑईल कँड 

 • ऑईल कँड चा वापर फित बसलेल्या वस्तूला सैल करण्यासाठी केला जातो

१३) पॉवर हेक्सा कटर

 • Power स्टीललसारख्या मोठ्या वस्तूंला धातू कापण्यासाठी केला जातो . 
 • हँड ह्एक्स ने शक्ति व वेळ जास्त लागतो . 
 • किंमत = 1,00,000 

14) पाइप रोलिंग मशीन 

 • पाइप रोलिंग मशीनचा वापर पाइप वकवण्यासाठी केला जातो . 
 • किंमत =2000