उद्देश – शरीराच्या मापानवरून वजन काडणे

सामग्री – मीटरटेप ,पशू

प्रक्रिया-1. पशूच्या डोक्यापासून ते माकड हाड पर्यन्त लांबी व त्याच्या छातीच्या घेऱ्याचे माप काडावे .

2. पशुचे वजन काडण्याच्या दोन पध्दत

  • वजन=लांबी*छातीचा घेरा

Y= 9  जर छातीचा घेरा 63 इंच  कमी असेल.

Y= 8.5 जर छातीचा घेरा 63 इंच ते 78 इंच  पेक्षा कमी असेल.

Y= 8  जर छातीचा घेरा 78 इंचपेक्षा जास्त असेल.

उदाहरण : 

   सोनी गायचं वजन :

  लांबी = ६.२ फुट.

  छातीचा घेरा = ५.१० फूट.

वजन     =          ७० इंच * ७४ इंच

      ८.५

            =       ६०९.४ किलो.

पद्धत क्रम. २.         

  वजन =    लांबी + ( छातीचा घेरा )2

               ————————–

        ६६६

उदाहरण : 

      गौरी गायचं वजन :

  लांबी = ६.५ फुट.

  छातीचा घेरा = ६.३ फूट.

 वजन.   =     ७८ इंच *( ७५.६ इंच )2

                  ————————

                           ६६६

           =   ६६९ किलो

 सावधानी : 

१) पशु चे वजन करण्या च्या १२ तास आधी खाद्य देऊ नये . 

२) पशु चे वजन काही तास त्यांना प्याला काही पण देऊ नये . 

अनुमान : 

१) प्रत्यक्ष गौरी चे वजन ६०९ किलो . 

२) प्रत्यक्ष सोनी चे वजन ६६९ किलो