मटेरियलवजनदर / Kgकिंमत
मैदा4 Kg36144
साखर43 Kg401.72
मीठ85 Kg201.7
ब्रेड impruar8 Kg3502.8
यीस्ट85 Kg15012.75
तेल60 Kg1006
ओव्हन1 Unit1414
182.97 रू
मंजुरी 35 %247 रू
मटेरीयलवजनदर / Kgकिंमत
शेंगदाणा 400 Gm13052
साखर350 Gm40105
तेल59 Gm1000.5
गॅस67.5906 / 142004.30
67 रू
मंजुरी 35%90.45 रू

मटेरीयलवजन दर / Kg किंमत
मैदा150 Gm365.4
ईस्ट2 Gm1500.3
मीठ2 Gm 200.04
साखर15 Gm400.6
कांदा+ ढोबळी+ टोमॅटो123 Gm1010
बटर15 Gm2003
चीज20 Gm50010
ओव्हन1/2 147
गॅस7.5906 /14200 0.4
टोमॅटो 10 Gm15 /1001.5
43.71
मंजुरी 35%59 रू

मटेरीयलवजनदर / Kg किंमत
मैदा250 Gm36 kg9
कस्टर्ड पावडर6.2 Gm100 kg0.6
लिली मार्जिन (डालडा)156 Gm3 kg60.84
साखर6.2 Gm40 kg0.24
मीठ6.2 Gm20 kg0.12
पाणी156ml
ओव्हन1 युनिट1414
84.8 रु
मंजुरी 35%114.48 रू

मटेरियल वजन दर/ kg किंमत
सफरचंद 764 kg 150 114.75
साखर 434 kg 40 17.36
गॅस 52.5 gm906 /14200 3.34
सायत्रीक असिड 1 gm 3500.35
मंजूरी 35%135.8 रु .

मटेरीयलवजनदर/ kgकिंमत
नाचणी पीठ200 gm6012
बाजरी पीठ200 gm32640
गावरान तूप300 gm540162
गुळ पावडर300 gm8024
बेकिंग पावडर20 gm3900.78
बेकिंग सोडा5 gm 280140
गव्हाचे पीठ50 gm 35175
दळण2 kg1010
ओव्हन 1 युनिट147
बॉक्स110
235.33
मंजुरी 35%317.69

मटेरियल वजन दर / Kg किंमत
मैदा 500 Gm 36 18
लिलिमार्जिन (डालदा 312.5 Gm 85.71 26.78
कस्टर्ड पावडर 12.5 Gm 100 1.25
साखर 12.5 Gm 40 0.5
मीठ 12.5 Gm 20 025
पाणी 312.5 Gm __
46.78
मंजूरी 35%16.37
63.15