1. वर्कशॉप

सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर  soil lab  क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

मंगळवार   दि .  १९/११/२०१९

आज   वस्तुमान   व  वजन  याच्यावर   लेक्चर   झाले   आणि   शिडी   वेल्डींग   केली . २  च्या  नंतर   कॉम्पुटर   क्लास  झाला .

बुधवार  दि .  २०/११/२०१९

आज  अर्थिंग   याच्यावर  एलेक्ट्रिकॅलचे  लेक्चर  झाले . नंतर  शिडी  वेल्डिंग  केली . सेक्शन  साफ  केला .

गुरुवार  दि . २१/११/२०१९

आज  बल  याच्यावर  लेक्चर  झाले  आणि  वर्निअर  कॅलिपर  याच्यावर  वजन  काढायला  शिकलो . नंतर  काही  लोखंडी  वस्तूंचे नटबोल्ड  काढून  खुल्या  केल्या . २ च्या  नंतर  काही  लोखंडी  वस्तूंना  पॉलिश  केले .

शुक्रवार  दि .  २२/११/२०१९

प्रॅॅक्टीकल  लिहिले.  ११ वाजता  डॉईग  क्लास  झाला. २  च्या  नंतर  soil लॅबमध्ये  लेक्चर  झाले.

रविवार दि: 24/11/2019

आज कॉस्टिंग काढायला शिकलो. त्याच्यात L angal स्क्वेअर पाईप यांचे कॉस्टिंग काढले त्याच्यानंतर विटांच्या रचना यांच्यावरती प्रक्टिकल शिकलो. २ च्यानंतर प्रक्टिकललिहिले.

सोमवार दि: 25/11/2019

आज स्टोरी झाली. नंतर सुतार कामातील हत्यारांची ओळख व उपयोग याच्यावर प्रक्टिकल शिकलो. २ च्यानंतर प्रक्टिकल लिहिले. ४ वाजता कडकनाथ कोंबडी याच्यावरती सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. 26/11/2019

बिजाग्रीची ओळख व उपयोग याचे प्रक्टिकल झाले. नंतर ते लिहिले. २ च्यानंतर कॉम्पुटर क्लास झाला.

बुधवार दि. 27/11/2019

सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर  soil lab क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

 

सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर soil lab झाला

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

वारः मंगळवार

दिः१९-११-१९

आज वस्तुमान व वजन याच्यावर लेक्चर झाले आणी शीडी वेल्डींग केली २च्या नंंतर कॉप्टयूर क्लास झाला

वारःबुधवार

दिः२०-११-१९

आज आर्थिक यांच्यावर इलेक्ट्रिक लेक्चर झाले नंतर शिडीवेल्डिंग केली शिक्षण साफ केला

वार गुरुवार

दिनांक 21 -11 -19

आज बल यांच्यावर लेक्चर झाले आणि वर्नियर कॅलिपर यांच्यावर वजन काढायला शिकवले नंतर काही लोखंडी वस्तूंचे नट-बोल्ट काढून खुले केले दोनच्या नंतर काही लोखंडी वस्तूंना पोलीस केली बल धोरण गती वेग  न्यूटन बल यांच्यावर यांच्यावर नऊ-साडेनऊ लेक्चर झाले

वार शुक्रवार

दिनांक 22 11 19

प्रॅक्टिकल लिहिले अकरा वाजता ड्रॉइंग क्लास झाला दोन त्यानंतरच सोईल लॅब मध्ये लेक्चर झाले

वार रविवार

दिनांक 24 11 19

आज कॉस्टिंग काढायला शिकवले त्याच्या त्याच्यात अँगल स्क्वेअर त्यांचे कॉस्टिंग काढले त्याच्यानंतर विटा च्या रचना यांच्यावरती प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल झाले

वार सोमवार

दिनांक 25 11 19

आज स्टोरी झाली नंतर सुतार कामातील हत्यारांची ओळख व उपयोग यांच्यावर प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले चार वाजता  सेमिनार झाला

वार मंगळवार

दिनांक 26 11 19

बिजागरी ची ओळख व उपयोग यांचे प्रॅक्टिकल झाले नंतर नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार

दि 27-11-19

सकाळी वायर जेन्ट्स यांच्यावरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाल्यानंतर बांधकाम केले

वार गुरुवार

दिनांक 28 11 19

आज सकाळी काय याच्यावर लेक्चर झाले त्याच्यात शक्ती व हॉर्स पावर हे शिकलो नंतर किचन समोर सिमेंट कोबा केला दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार शुक्रवार

दिनांक 29 11 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर soil lab class झाला

वार रविवार

दिनांक 1 12 19

कॉन्टॅक्ट पूर्ण केले

वार सोमवार

दिनांक 2 12 19

आज सकाळी हरित क्रांती स्टोरी झाली नंतर कॉन्ट्रॅक्ट बांधकामचे गेले चार वाजता बैल नारळ यांच्यावरील सेमिनार झाला

वार बुधवार

दिनांक 4:12:19

आज वायर केबल यांच्यावर इलेक्ट्रिक ते लेक्चर झाले आणि उर्ज यांच्याविषयी वर्कशॉप चे लेक्चर झाले

वार गुरुवार

दिनांक 05:12: 19

आज बजाज कंपनी बघण्यासाठी बाहेर गेलो होतो

वार शुक्रवार

दिनांक 6: 12: 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला त्याच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 8 :12 :19

आजार सीसी कॉलम बनवण्याचे प्रॅक्टिकल झाले त्यानंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार

दिनांक 9 :12: 19

सकाळी मेरा भारत महान याच्यावर स्टोरी झाली नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर स्टँडला हॉल केले चार वाजता स्कूटर आणि नारळ यांच्यावर सेमिनार झाला

वार मंगळवार

दिनांक 10 :12 :19

आजवरच्या संवर्धनाचा नियम व ऊर्जेचे परावर्तन कसे होते हे सांगितले दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार

दिनांक ११-१२-१९

आज ड्रॉइंग काढली नंतर काय काय सांग काय काय साहित्य पाहिजेल आणि ते किती त्यांच्या लिमिट वरून साहित्य आणले

वार गुरुवार

दिनांक 12 :12: 19

आज मशीन लेक्चर झाले त्याच्यात बदलाची दिशा अंतर मात्र कशी बदलते खड्डा खोदायला सुरू केला आणि दिवसभर खड्डे खोदले आणि सकाळी मशीन मध्ये इनपुट आउटपुट शिकलो

वार शुक्रवार

दिनांक 13 12 19

प्रदर्शनला गेलो मुळशी आणि आळंदी देव दर्शन केले

वार शनिवार

दिनांक 14 12 19

स्टॅन्ड चे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले व त्याची ड्रॉइंग काढले व त्याचे त्याला लागणारे साहित्य दुकानात जाऊन आणले व स्टॅंड बनवायला सुरू केले

वार रविवार

दिनांक 15 12:19

बोलायचं सगळे अँगल कापून घेतले व वेल्डिंग करायला सुरुवात केली

वार सोमवार

दिनांक 16 12 19

सकाळी स्टोरी झाले त्यानंतर रंगला रेडा ऑक्स मारले चार वाजता ढोल आणि गांडूळ खत याच्या वर सेमिनार झा

वार मंगळवार

दिनांक 17 12 19

मशीन यावर लेक्चर झाले त्याच्या चक्का यांचे मैके निकल एडवांटेज काढायला शिकवले आणि मला जे अंतर कापले होते ते वेल्डिंग करायला सुरु केले

वार बुधवार

दिनांक 18 12 19

सकाळी नकाशे वरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाले आणि आणि स्टॅण्डच्या वरच स्क्वेअर काढला व वेल्डिंग केला

वार गुरूवार

दिनांक 19 12 19

आज सकाळी लिव्हर यावर लेक्चर झाले त्यांच्यात प्रयास बार हे तीन असतात आणि त्यांचे प्रकार अभ्यासले आणि पत्र वरती ठेवून त्याला सेल्फ द्रिल्लींग स्क्रू मारले आणि काळा कलर ने पूर्ण अँगल पेंटिंग केलेले आहे

वार शुक्रवार

दिनांक 20 12:19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि नंतर सोयल लॅब क्लास झाला

वार मंगळवार

दिनांक 24 12:19

आज उष्णता व तापमान यांच्यावरती लेक्चर झाले स्पोर्ट मशीनचे ग्रेडिंग केले

वार बुधवार

दिनांक 25 12 19

आज सकाळी इलेक्ट्रिक की लेक्चर झाले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर नट बोल्ट यांच्यावरती सरांनी थोडीशी माहिती सांगितले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले रेडाणि टायपिंग यांच्यावर माहिती सांगितले

वार गुरुवार

दिनांक 26 12 19

आज सकाळी उष्णता व तापमान यांच्यामध्ये स्थायू द्रव व वायू यांच्या यातील फरक शिकवली उष्णता वहनाचे प्रकार अभ्यासले दोनच्या नंतर थ्रेडिंग व टायपिंग यांचे प्रॅक्टिकल केले

वार शुक्रवार

दिनांक 27 12 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि दोनच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 28 12 19

आज सोलर कुकर यांच्यावर इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झालेनंतर प्रॅक्टिकल लिहिले आणि दोनच्या नंतर नरसाळे कसे तयार करायचे ते शिकवणे व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार

दिनांक 30 12 19

आज सकाळी पाणी यांच्यावर स्टोरी झाली कॉस्टिंग काढले व व दोन च्या नंतर अँगल चे क्षेत्रफळ काढून वजन काढले चार वाजता लिंबू हलगी यांच्यावर सेमिनर झाला

वार मंगळवार

दिनांक 31 12 19

आज सकाळी सनी सरांचे वेल्डिंग विषयी चे लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉप मध्ये प्रोजेक्टचे राहिलेले काम पूर्ण केले व दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला त्यामध्ये तेली डायरी टायपिंग केली

वार बुधवार

दिनांक 01:01:20

आज सकाळी जाधव सरांचे डम्पी लेवल विषयी लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉपमध्ये साफसफाई केली प्रॅक्टिकली दोनच्या नंतर सोल्डर गमचे स्टॅन्ड बनवले

वार गुरुवार

दिनांक 2 1 2020

आज सकाळी सिमेंट व कॉंक्रीट यांच्यावर लेक्चर  झाले नंतर प्रॅक्टिकल लेले आणि सॉईल मांनी तयार करून दिली

वार शुक्रवार

दिनांक 3 १ २०

सकाळी फेरोसिमेंट याच्यावर थेरी लेक्चर झाले ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 5 1 2020

आज सकाळी शोषखड्डा याच्यावर लेक्चर झाले नंतर करण्यासाठी साचा तयार करून त्याच प्रमाणे जाळी कट करून फेरोसिमेंट चे प्रॅक्टिकल केले

वार सोमवार

दिनांक 6 1 2020

आज सकाळी मधमाशी याच्यावर स्टोरी झाले नंतर l&t सांधा याच्यावर तेरी लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल चार वाजता वांगी एमसीबी व गाय झाला

वार मंगळवार

दिनांक 7 1 2020

आज फेरोसिमेंट याचे थेअरी लेक्चर झाले त्याचं कॉस्टिंग काढायला शिकलो नंतर कलर याच्यावर थेअरी लेक्चर झाले नंतर लाकडाची पेटी बनवली

वार बुधवार

दिनांक 8/१/२०२०

  1. आज 3f 1f याच्यावर लेक्चर झाले नंतर लाकडच्या पेटी लाकडी बसवली दोन त्यानंतर पत्र्याचे बॉक्स बनवण्यासाठी ड्रॉइंग काढून बनवले

वार गुरुवार

दिनांक 9 1 2020

आज प्रचार त्याच्यावर लक्ष झाल्यानंतर कॉम्प्युटर क्लास झाला त्याच्या विस्टप्रिंत शिकलो दोनच्या नंतर पत्राच्या बॉक्सचा व शेडचा फ्लोचार्ट बनवला

वार शुक्रवार

दिनांक 10 1 2020

आज कॉन्ट्रॅक्ट चे कॉस्टिंग काढून ड्रॉइंग काढली व हात शेअर केले आणि प्रॅक्टिकल लिहिले

वार रविवार

दिनांक 12 1 2020

आज सकाळी इंजिनिअर इलेक्ट्रिक चे लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल केले आणि मानिला ला रेडॉक्स मारले

वार सोमवार

दिनांक 13 1 2020

आज सकाळी मातीतील सेंद्रिय कर्ब आणि समस्या याच्यावर स्टोरी झाले नंतर फेरोसिमेंट चे लेक्चर झाले मांनीला कलर मारला पूर्ण केले

वार मंगळवार

दिनांक 14 1 2020

कम्प्युटर क्लास झाला त्याच्यात गेम तयार केले

वार बुधवार

दिनांक 15 01 2020

आज सकाळी इलेक्ट्रिक लेक्चर झाले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले डोमच्या खिडकीला वेल्डिंग केली

वार गुरुवार

दिनांक 16 01 2020

आज सकाळी लोखंड आर्यन यांच्यावर लेक्चर झाले

वार शुक्रवार

दिनांक 17 01 2020

आज सकाळी स्क्रॅप साफ केले नंतर ड्रॉइंग क्लास झाला दोनच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 19 01 2020

आज सकाळी स्क्रॅपमधील वस्तू वेगवेगळ्या काढूण त्या व्यवस्थित वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्या

वार सोमवार

दिनांक 20 01 2020

आज सकाळी स्क्रॅप याच्या वर स्टोरी लेक्चर झाले प्रॅक्टिकल लिहिले 2 च्या नंतर स्क्रॅप मध्ये साफ सफाई केली

वार मंगळवार

दिनांक 21 1 2020

कॉम्प्युटर क्लास झाला सॉईललॅब च्या रॅक साठी मटेरियल आणले

वार बुधवार

दिनांक 22 1 2020

आज सकाळी इलेक्ट्रॉनिक चे लेक्चर झाले  मटेरियल कट केले

वार गुरूवार

दिनांक 23 1 2020

आज सकाळी लोखंड व त्याचे मिश्रधातू यांचे लेक्चर झाले

वार शुक्रवार

दिनांक 24 1 2020

आज ड्रॉईंग क्लास झाला 2 च्या नंतर सॉईल क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 26 1 2020

आज 26 जानेवारीचा कार्यक्रम झाला

वार सोमवार

दिनांक 27 1 2020

आज सकाळी डी आय सी त्या लोकांचे नाटक झाले डोमच्या खिडक्या कडी बसवली सोयल साठी रॅक बनवायला सुरू केला

वार मंगळवार

दिनांक 28 1 2020

आज सकाळी ग्राफ व ग्राफ चे प्रकार यांच्यावर असलेले सरांनी लेक्चर घेतले दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला त्याच्यात मोवि व्हिडीओ एडिटर कसे वापरायचे शिकलो

वार बुधवार

दिनांक 29 1 2020

आज सकाळी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर के लेक्चर झाले दोनच्या नंतर सोईल लॅब साठी दोन रॅक बनवल्या

वार गुरवार

दिनांक ३० १ २०२०

आज सकाळी गिअर्स याच्यावर लेक्चर झाले . नंतर शिक्षण मधली कामे केली

शुक्रवार

दि . ३१/१/२०२०

आज ११ वाजता ड्रॉईंग क्लास झाला . २ च्यानंतर रेकला ग्राइंडिंग केली

रविवार

दि . २/२/२०२

आज सकाळी इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले . नंतर सनमायक व फॉर्मायका याच्यावर प्रॅक्टिकल लिहिले

सोमवार

दि . ३/२/२०२०

आज सकाळी स्टोरी झाली रॅक ला कलर आणला 4 वाजता सेमिनार झाला .

मंगळवार

दि . ४/१/२०२०

सकाळी बल व कार्य याच्यावर लेक्चर झाले . त्याच्यात बलमध्ये वेग , त्वरण , १ न्यूटन बल आणि कार्यमध्ये कार्याचे युनिट , शक्ती , हॉर्सपावर हे सर्व सांगितले व नंतर एका रॅक ला रेडऑक्स लावला

बुधवार

दि . ५/२/२०२०

आज सकाळी सर्किटवर इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले . नंतर  दुसऱ्या रेकला रेड ऑक्स मारला

गुरुवार

दि . ६/२/२०२०

आज सकाळी फ्लो चार्ट याच्यावर लेक्चर झाले . नंतर एका रॅक ला कलर मारला  दोन्हीही रॅक पूर्ण केल्या व त्यास सोईल लॅब मध्ये नेऊन दिल्या

शुक्रवार

दि . ७/२/२०२०.

आयबीम पोल ला  वरती  तारे साठी अँगल जोडले वेल्डिंग केली २ च्या नंतर ड्रॉईंग क्लास झाला . ४ वाजता ब्लॉग पूर्ण केला .

रविवार

दि . ९/२/२०२०

आज प्रॅक्टिकल लिहिले . दोन्ही रॅक ची कॉस्टिंग काढली

वार सोमवार

दिनांक 10/2/2020

सकाळी स्टोरी झाली नंतर  प्रॅक्टिकल लिहिले नंतर सेक्शन मधील गोल्ड पाईप पट्ट्या वेगळे काढून व्यवस्थित ठिकाणी ठेवलेल्या करून घेतले चार वाजता सेमिनार झाला

वार मंगळवार

दिनांक 11 2 2020

आज सकाळी प्लंबिंग याच्यावर थेरी लेक्चर झालेनंतर सेमिनर हॉल पाशी प्लंबिंग चे प्रॅक्टिकल केले दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला त्याच्यात गुगल फॉर्म मध्ये डेटा कॉलेक्ट करायचं ते तयार करायला शिकलो आणि जीमेल कसे वापरायचे ते शिकलो मेल कसे पाठवायचे कशी घ्यायची ती पाठवायची लिंक कशी पाठवायची हे शिकलो

वार बुधवार

दिनांक 12 2 2020

सकाळी ग्रे वॉटर सोनल मॅडमनी लेक्चर घेतल्यानंतर लाइट्रुम याचा दरवाजा फिटिंग केला

वार गुरुवार

दिनांक 13 2020

सकाळी नट-बोल्ट वर कृ चे प्रकार याच्या वर लेक्चर झाले प्लेटेड स्क्रू फिक्स स्क्रो ए लेड  प्रकार झाले व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार शुक्रवार

दिनांक 14 2 2019

आज सकाळी ड्रॉइंग क्लास झाला दोनच्या नंतर वर्कशॉप मध्ये प्रोजेक्ट काम पूर्ण केले

वार रविवार

दिनांक 16 2 2019

सकाळी इलेक्ट्रिकचे लेक्चर झाले पूर्ण सेक्शन ची साफसफाई केली व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार

दिनांक 17 2 2020

आज सकाळी डेली डायरी पूर्ण केली व प्रोजेक्ट चे फोटो ब्लॉगवर ते अपडेट केले नंतर प्रॅक्टिकल लिहायला सुरुवात केली