1.           डेलीडायरी

  सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

  मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

  बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

  गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

  शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर स्विग  मशीन  क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

  सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

  मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

 करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

मंगळवार   दि .  १९/११/२०१९

आज   वस्तुमान   व  वजन  याच्यावर   लेक्चर   झाले   आणि   शिडी   वेल्डींग   केली . २  च्या  नंतर   कॉम्पुटर   क्लास  झाला .

बुधवार  दि .  २०/११/२०१९

आज  अर्थिंग   याच्यावर  एलेक्ट्रिकॅलचे  लेक्चर  झाले . नंतर  शिडी  वेल्डिंग  केली . सेक्शन  साफ  केला .

गुरुवार  दि . २१/११/२०१९

आज  बल  याच्यावर  लेक्चर  झाले  आणि  वर्निअर  कॅलिपर  याच्यावर  वजन  काढायला  शिकलो . नंतर  काही  लोखंडी  वस्तूंचे नटबोल्ड  काढून  खुल्या  केल्या . २ च्या  नंतर  काही  लोखंडी  वस्तूंना  पॉलिश  केले .

शुक्रवार  दि .  २२/११/२०१९

प्रॅॅक्टीकल  लिहिले.  ११ वाजता  डॉईग  क्लास  झाला. २  च्या  नंतर  स्विंग  लॅबमध्ये  लेक्चर  झाले.

रविवार दि: 24/11/2019

आज कॉस्टिंग काढायला शिकलो. त्याच्यात L angal स्क्वेअर पाईप यांचे कॉस्टिंग काढले त्याच्यानंतर विटांच्या रचना यांच्यावरती प्रक्टिकल शिकलो. २ च्यानंतर प्रक्टिकललिहिले.

सोमवार दि: 25/11/2019

आज स्टोरी झाली. नंतर सुतार कामातील हत्यारांची ओळख व उपयोग याच्यावर प्रक्टिकल शिकलो. २ च्यानंतर प्रक्टिकल लिहिले. ४ वाजता कडकनाथ कोंबडी याच्यावरती सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. 26/11/2019

बिजाग्रीची ओळख व उपयोग याचे प्रक्टिकल झाले. नंतर ते लिहिले. २ च्यानंतर कॉम्पुटर क्लास झाला.

बुधवार दि. 27/11/2019

सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर स्विग  मशीन  क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

 

सोमवार  दि. ४/११/२०१९

आज सकाळी सरदार पटेलाची स्टोरी सागितली. नतर  वेगवेगळे सेक्शनचे विभाग केले. त्यांनतर आम्हाला वर्क शॉप वाभागातील सेफ्टी विषयी माहिती दिली. नतर काही वस्तुची माहिती दिली. आणि त्या किती आहेत ते लिहून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. २ च्यानतर मशीनची माहिती सागितली. सेक्शन साफ केले. ४ वाजता  मोरिगा विषयी सेमीनार झाला.

मंगळवार दि. ५/११/२०१९

आज मापन याच्यावरती लेक्चर झाले. त्याच्यामध्ये मापनाचे प्रकार , मापनाच्या पदधती हे झाले. डेलीडायरी चेक केली. नतर गावात जाऊन हाडवेअरच्या दुकानात जाऊन वेगवेगळ्या मटेरियल बघितले. २ च्या नतर  (Computer Class) झाला. त्याच्यामध्ये  Excel शिकलो. आणि (1D,2D,3D) शिकवले.

बुधवार दि. ६/११/२०१९

आज  हँड ग्रँडर कसा  चालवायचा त्याच्यापासून  लोह कट करायच शिकलो. पावर कटर कसा चालवायचा  ते शिकलो.   नतर  ड्रिल मशीने   होल पाडायला शिकलो. २   च्यानतर शिकलो.

गुरुवार दि. ७/११/२०१९

Ø आज  एकक रुपातरण याच्यावरती लेक्चर  झाले . नतर मेजरमेट  घेऊन  लोह कट  करायला शिकलो . आणि  ते एकमेकाना  जोडून  वेल्डीग  करायला  शिकलो . २च्या  नतर  चप्पल  स्टटँसाठी  मेजमेट  घेऊन लोह  कट  केले. कट  केलेले  तुकडे त्याच्या  टोकाना  ग्रँन्डर   केले.

शुक्रवार  दि. ८/११/२०१९

Ø आज  ड्रॉईग  लेक्चर  झाले . नतर स्विग  मशीन  क्लास  झाला .

रविवार  दि.१०/११/२०१९

आज  मेजरमेट  घेऊन लोखंड कट केले.  मशीनची माहिती  लिहली.   ११ वजता   A.C व   D.C  यावरती  लेक्चर  झाले .

सोमवार  दि. ११/११/२०१९

Ø आज  स्टोरी  झाली.  नतर   वनिअर  कॅ लिपर  याच्यापासून  कसे  मेजरमेट   मोजायचे  ते  समजले.  त्याच्यानतर  वेल्डीग   केली.  आणि  ४  वाजता  सायकल  व नतर  सेक्शन वक शॉप   या  विषावर   सेमीनार  झाला. नतर  सेक्शन  साफ   केले.

मंगळवार दि. १२/११/२०१९

Ø आज   एकमितीय , द्विमितीय ,  त्रिमितीय  याच्यातील  लेक्चर   झाले.  नतर  मेजरमेट  घेऊन   लोखड   कट

करुन  त्याला   वेल्डीग  केले.   २  च्या  नतर   (Computer  Class)  झाला  .  त्याच्यात  (Corel Draw)  हे   शिकलो  .

बुधवार  दि .  १३/११/२०१

आज  मूलभूत  इलेक्ट्रिकल  याच्यावरती  लेक्चर  झाले  .  नंतर  चप्पल  स्टँडला  वेल्डींग  करून  बनवले   आणि  प्लाजमा  मशीन  कशी  चालवायची  ते  शिकलॊ .

गुरुवार  दि .  १४/११/२०१९

आज  चप्पल  स्टँडला  कलर  दिला . नंतर  कपाट  साफ  करून  त्यातील  साहित्य\ व्यव्स\व्यवस्तीत  ठिकाणी  ठेवले .

शुक्रवार  दि  . १५/११/२०१९

आज  ड्रॉईंग  क्लास  झाला   आणि  ब्लॉग  पूर्ण  केला  .

रविवार   दि  . १७/११/२०१९

आज  अर्थिंग  याच्यावरती  इलेक्ट्रिकलचे  लेक्चर  झाले .  नंतर  विटाविषयी  माहिती  जाणून  घेतली   आणि  २  च्या  नंतर  विटांचे  प्रॅक्टिकल  केले .

सोमवार  दि  . १८/११/२०१९

आज  चूल   याच्यावरती   स्टोरी   झाली . शिडी   वेल्डींग   केली  . ४  वाजता   ढोल  व  हायड्रोफोनिक  याच्यावर  सेमीनार   झाला .

वारः मंगळवार

दिः१९-११-१९

आज वस्तुमान व वजन याच्यावर लेक्चर झाले आणी शीडी वेल्डींग केली २च्या नंंतर कॉप्टयूर क्लास झाला

वारःबुधवार

दिः२०-११-१९

आज आर्थिक यांच्यावर इलेक्ट्रिक लेक्चर झाले नंतर शिडीवेल्डिंग केली शिक्षण साफ केला

वार गुरुवार

दिनांक 21 -11 -19

आज बल यांच्यावर लेक्चर झाले आणि वर्नियर कॅलिपर यांच्यावर वजन काढायला शिकवले नंतर काही लोखंडी वस्तूंचे नट-बोल्ट काढून खुले केले दोनच्या नंतर काही लोखंडी वस्तूंना पोलीस केली बल धोरण गती वेग  न्यूटन बल यांच्यावर यांच्यावर नऊ-साडेनऊ लेक्चर झाले

वार शुक्रवार

दिनांक 22 11 19

प्रॅक्टिकल लिहिले अकरा वाजता ड्रॉइंग क्लास झाला दोन त्यानंतरच सोईल लॅब मध्ये लेक्चर झाले

वार रविवार

दिनांक 24 11 19

आज कॉस्टिंग काढायला शिकवले त्याच्या त्याच्यात अँगल स्क्वेअर त्यांचे कॉस्टिंग काढले त्याच्यानंतर विटा च्या रचना यांच्यावरती प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल झाले

वार सोमवार

दिनांक 25 11 19

आज स्टोरी झाली नंतर सुतार कामातील हत्यारांची ओळख व उपयोग यांच्यावर प्रॅक्टिकल झाले दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले चार वाजता  सेमिनार झाला

वार मंगळवार

दिनांक 26 11 19

बिजागरी ची ओळख व उपयोग यांचे प्रॅक्टिकल झाले नंतर नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार

दि 27-11-19

सकाळी वायर जेन्ट्स यांच्यावरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाल्यानंतर बांधकाम केले

वार गुरुवार

दिनांक 28 11 19

आज सकाळी काय याच्यावर लेक्चर झाले त्याच्यात शक्ती व हॉर्स पावर हे शिकलो नंतर किचन समोर सिमेंट कोबा केला दोनच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार शुक्रवार

दिनांक 29 11 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर मशीन क्लास झाला त्याच्यात उशा जनोमे मेमरी कार्ट हे मशीन शिकलो त्याच्यावर डिझाईन शिकलो

वार रविवार

दिनांक 1 12 19

कॉन्टॅक्ट पूर्ण केले

वार सोमवार

दिनांक 2 12 19

आज सकाळी हरित क्रांती स्टोरी झाली नंतर कॉन्ट्रॅक्ट बांधकामचे गेले चार वाजता बैल नारळ यांच्यावरील सेमिनार झाला

वार बुधवार

दिनांक 4:12:19

आज वायर केबल यांच्यावर इलेक्ट्रिक ते लेक्चर झाले आणि उर्ज यांच्याविषयी वर्कशॉप चे लेक्चर झाले

वार गुरुवार

दिनांक 05:12: 19

आज बजाज कंपनी बघण्यासाठी बाहेर गेलो होतो

वार शुक्रवार

दिनांक 6: 12: 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला त्याच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 8 :12 :19

आजार सीसी कॉलम बनवण्याचे प्रॅक्टिकल झाले त्यानंतर प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार

दिनांक 9 :12: 19

सकाळी मेरा भारत महान याच्यावर स्टोरी झाली नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर स्टँडला हॉल केले चार वाजता स्कूटर आणि नारळ यांच्यावर सेमिनार झाला

वार मंगळवार

दिनांक 10 :12 :19

आजवरच्या संवर्धनाचा नियम व ऊर्जेचे परावर्तन कसे होते हे सांगितले दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला

वार बुधवार

दिनांक ११-१२-१९

आज ड्रॉइंग काढली नंतर काय काय सांग काय काय साहित्य पाहिजेल आणि ते किती त्यांच्या लिमिट वरून साहित्य आणले

वार गुरुवार

दिनांक 12 :12: 19

आज मशीन लेक्चर झाले त्याच्यात बदलाची दिशा अंतर मात्र कशी बदलते खड्डा खोदायला सुरू केला आणि दिवसभर खड्डे खोदले आणि सकाळी मशीन मध्ये इनपुट आउटपुट शिकलो

वार शुक्रवार

दिनांक 13 12 19

प्रदर्शनला गेलो मुळशी आणि आळंदी देव दर्शन केले

वार शनिवार

दिनांक 14 12 19

स्टॅन्ड चे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले व त्याची ड्रॉइंग काढले व त्याचे त्याला लागणारे साहित्य दुकानात जाऊन आणले व स्टॅंड बनवायला सुरू केले

वार रविवार

दिनांक 15 12:19

बोलायचं सगळे अँगल कापून घेतले व वेल्डिंग करायला सुरुवात केली

वार सोमवार

दिनांक 16 12 19

सकाळी स्टोरी झाले त्यानंतर रंगला रेडा ऑक्स मारले चार वाजता ढोल आणि गांडूळ खत याच्या वर सेमिनार झा

वार मंगळवार

दिनांक 17 12 19

मशीन यावर लेक्चर झाले त्याच्या चक्का यांचे मैके निकल एडवांटेज काढायला शिकवले आणि मला जे अंतर कापले होते ते वेल्डिंग करायला सुरु केले

वार बुधवार

दिनांक 18 12 19

सकाळी नकाशे वरील इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झाले आणि आणि स्टॅण्डच्या वरच स्क्वेअर काढला व वेल्डिंग केला

वार गुरूवार

दिनांक 19 12 19

आज सकाळी लिव्हर यावर लेक्चर झाले त्यांच्यात प्रयास बार हे तीन असतात आणि त्यांचे प्रकार अभ्यासले आणि पत्र वरती ठेवून त्याला सेल्फ द्रिल्लींग स्क्रू मारले आणि काळा कलर ने पूर्ण अँगल पेंटिंग केलेले आहे

वार शुक्रवार

दिनांक 20 12:19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि नंतर सोयल लॅब क्लास झाला

वार मंगळवार

दिनांक 24 12:19

आज उष्णता व तापमान यांच्यावरती लेक्चर झाले स्पोर्ट मशीनचे ग्रेडिंग केले

वार बुधवार

दिनांक 25 12 19

आज सकाळी इलेक्ट्रिक की लेक्चर झाले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले दोनच्या नंतर नट बोल्ट यांच्यावरती सरांनी थोडीशी माहिती सांगितले नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले रेडाणि टायपिंग यांच्यावर माहिती सांगितले

वार गुरुवार

दिनांक 26 12 19

आज सकाळी उष्णता व तापमान यांच्यामध्ये स्थायू द्रव व वायू यांच्या यातील फरक शिकवली उष्णता वहनाचे प्रकार अभ्यासले दोनच्या नंतर थ्रेडिंग व टायपिंग यांचे प्रॅक्टिकल केले

वार शुक्रवार

दिनांक 27 12 19

आज ड्रॉइंग क्लास झाला आणि दोनच्या नंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 28 12 19

आज सोलर कुकर यांच्यावर इलेक्ट्रिकल चे लेक्चर झालेनंतर प्रॅक्टिकल लिहिले आणि दोनच्या नंतर नरसाळे कसे तयार करायचे ते शिकवणे व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार सोमवार

दिनांक 30 12 19

आज सकाळी पाणी यांच्यावर स्टोरी झाली कॉस्टिंग काढले व व दोन च्या नंतर अँगल चे क्षेत्रफळ काढून वजन काढले चार वाजता लिंबू हलगी यांच्यावर सेमिनर झाला

वार मंगळवार

दिनांक 31 12 19

आज सकाळी सनी सरांचे वेल्डिंग विषयी चे लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉप मध्ये प्रोजेक्टचे राहिलेले काम पूर्ण केले व दोनच्या नंतर कम्प्युटर क्लास झाला त्यामध्ये तेली डायरी टायपिंग केली

वार बुधवार

दिनांक 01:01:20

आज सकाळी जाधव सरांचे डम्पी लेवल विषयी लेक्चर झाले नंतर वर्कशॉपमध्ये साफसफाई केली

प्रॅक्टिकली दोनच्या नंतर सोल्डर गमचे स्टॅन्ड बनवले

वार गुरुवार

दिनांक 2 1 2020

आज सकाळी सिमेंट व कॉंक्रीट यांच्यावर लेक्चर  झाले नंतर प्रॅक्टिकल लेले आणि सॉईल मांनी तयार करून दिली

वार शुक्रवार

दिनांक 3 १ २०

सकाळी फेरोसिमेंट याच्यावर थेरी लेक्चर झाले ड्रॉइंग क्लास झाल्यानंतर सोईल लॅब क्लास झाला

वार रविवार

दिनांक 5 1 2020

आज सकाळी शोषखड्डा याच्यावर लेक्चर झाले नंतर करण्यासाठी साचा तयार करून त्याच प्रमाणे जाळी कट करून फेरोसिमेंट चे प्रॅक्टिकल केले

वार सोमवार

दिनांक 6 1 2020

आज सकाळी मधमाशी याच्यावर स्टोरी झाले नंतर l&t सांधा याच्यावर तेरी लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल चार वाजता वांगी एमसीबी व गाय झाला

वार मंगळवार

दिनांक 7 1 2020

आज फेरोसिमेंट याचे थेअरी लेक्चर झाले त्याचं कॉस्टिंग काढायला शिकलो नंतर कलर याच्यावर थेअरी लेक्चर झाले नंतर लाकडाची पेटी बनवली

वार बुधवार

दिनांक 8/१/२०२0

आज 3f 1f याच्यावर लेक्चर झाले नंतर लाकडच्या पेटी लाकडी बसवली दोन त्यानंतर पत्र्याचे बॉक्स बनवण्यासाठी ड्रॉइंग काढून बनवले

वार गुरुवार

दिनांक 9 1 2020

आज प्रचार त्याच्यावर लक्ष झाल्यानंतर कॉम्प्युटर क्लास झाला त्याच्या विस्टप्रिंत शिकलो दोनच्या नंतर पत्राच्या बॉक्सचा व शेडचा फ्लोचार्ट बनवला

वार शुक्रवार

दिनांक 10 1 2020

आज कॉन्ट्रॅक्ट चे कॉस्टिंग काढून ड्रॉइंग काढली व हात शेअर केले आणि प्रॅक्टिकल लिहिले

वार रविवार

दिनांक 12 1 2020

आज सकाळी इंजिनिअर इलेक्ट्रिक चे लेक्चर झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल केले आणि मानिला ला रेडॉक्स मारले

वार सोमवार

दिनांक 13 1 2020

आज सकाळी मातीतील सेंद्रिय कर्ब आणि समस्या याच्यावर स्टोरी झाले नंतर फेरोसिमेंट लिहिले आणि गोठ्यासाठी गेट कसा बनवायचा हे समजून घेतले मेजरमेंट समजून घेतले आणि मांनीला कलर मारला पूर्ण केले

वार मंगळवार

दिनांक 14 1 2020

वासकर ड्रॉइंग क्लास झालं सर कम्प्युटर क्लास झाला त्याच्यात गेम तयार

केली .

बुधवार दि . १५/१/२०२०

आज सकाळी इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले . नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले . नंतर ४ वाजता सोनल मॅम व प्रसाद सर यांचे लेक्चर झाले .

गुरुवार दि . १६/१/२०२०

आज सकाळी लोखंड आयर्न याच्यावर लेक्चर झाले .

शुक्रवार दि . १७/१/२०२०

सकाळी स्क्रॅप साफ केले . नंतर ड्रॉईंग क्लास झाला . २ च्यानंतर मशीन क्लास झाला .

रविवार दि . १९/१/२०२०

आज स्क्रॅपमधील वस्तू वेगवेगळ्या काढून त्या व्यवस्थित वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्या .

सोमवार दि . २०/१/२०२०

सकाळी स्क्रॅप याच्यावर स्टोरी झाली . नंतर प्रॅक्टिकल लिहिले . २ च्यानंतर स्क्रॅपमध्ये साफसफाई केली .

मंगळवार दि . २१/१/२०२०

कॉम्पुटर क्लास झाला .

बुधवार दि . २२/१/२०२०

आज सकाळी इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले .

गुरुवार दि . २३/१/२०२०

आज सकाळी लोखंड व त्यांचे मिश्रधातू याचे लेक्चर झाले .

शुक्रवार दि . २४/१/२०२०

आज ड्रॉईंग क्लास झाला . २ च्यानंतर मशीन क्लास झाला .

रविवार दि . २६/१/२०२०

आज २६ जानेवारीचा कार्यक्रम झाला

सोमवार दि . २७/१/२०२०

आज सकाळी डी . आय . सी च्या स्टापचे नाटक झाले . नंतर डोमच्या खिडकीला कडी बसवली . २ च्यानंतर काही लोखंडी पट्ट्यांना ठोकून सरळ केले . व कपाटातील वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी व्यवस्थित लावून ठेवल्या . नंतर सेक्शन साफ केले .

मंगळवार दि . २८/१/२०२०

आज सकाळी ग्राफ व ग्राफचे प्रकार याच्यावरती लेक्चर झाले . २ च्या नंतर कॉम्पुटर क्लास झाला . त्याच्यात movavi video eidter saftvear कसे वापरायचे ते शिकलो .

बुधवार दि . २९/१/२०२०

आज सकाळी इलेकट्रीकलचे वायरिंगवरती लेक्चर झाले . नंतर प्रोजेक्ट्साठी आय भीमचे मेजरमेंट व जाडी मोजली . २ च्यानंतर खिडकी बसवली .

गुरुवार दि . ३०/१/२०२०

आज सकाळी गिअर्स याच्यावर लेक्चर झाले . नंतर आय भीमाचे ३ फुटावर मेजरमेंट घेऊन त्यावर १२ इंचाचे L अँगल ३ फुटापर्यत वेल्ड केले . आणि नंतर ६ फुटावर मेजरमेंट घेतले .

शुक्रवार दि . ३१/१/२०२०

आज ११ वाजता ड्रॉईंग क्लास झाला . २ च्यानंतर मशीन क्लास झाला .

रविवार दि . २/२/२०२

आज सकाळी इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले . नंतर सनमायक व फॉर्मायका याच्यावर प्रॅक्टिकल झाले . नंतर लाईटीचे पोल त्यांना शिडी बनवली .

सोमवार दि . ३/२/२०२०

आज सकाळी स्टोरी झाली . नंतर लाईटीच्या पोलसाठी १५ इंचाच्या ४ लोखंडी पट्ट्या कट केल्या . त्यांना होल केले . ४ वाजता सेमिनार झाला .

मंगळवार दि . ४/१/२०२०

सकाळी बल व कार्य याच्यावर लेक्चर झाले . त्याच्यात बलमध्ये वेग , त्वरण , १ न्यूटन बल आणि कार्यमध्ये कार्याचे युनिट , शक्ती , हॉर्सपावर हे सर्व सांगितले . नंतर आय भीमला होल केलेल्या लोखंडी पट्ट्या वेल्डिंग केल्या आणि त्यानंतर आय भीमसाठी २ सेंटिमीटरचे ८ गोल सर्कल कट केले त्यांना ग्रायडिंग केले .

बुधवार दि . ५/२/२०२०

आज सकाळी सर्किटवर इलेकट्रीकलचे लेक्चर झाले . नंतर आय भीमसाठी आणखी २ सेंटीमीटरचे ८ गोल सर्कल कट करून त्यांना ग्रॅन्डीग केले .आणि त्यांना वेल्डिंग केले . नंतर आय भीमाला पॉलिश पेपरने घासून घेतले .

गुरुवार दि . ६/२/२०२०

आज सकाळी फ्लो चार्ट याच्यावर लेक्चर झाले . नंतर ४ L अँगल कट केले आणि २ सेंटीमीटरचे १६ गोल सर्कल कट केले . त्यानंतर त्या आय भीमाला कलर केले .

शुक्रवार दि . ७/२/२०२०

सकाळी मशीन क्लास झाला त्याच्यात कॉम्पुटरवरती डिझाइन काढून ती एम्ब्रॉडरी मशीन कशी चालवायची हे शिकले . २ च्या नंतर ड्रॉईंग क्लास झाला . ४ वाजता ब्लॉग पूर्ण केला .

रविवार दि . ९/२/२०२०

आज प्रॅक्टिकल लिहिले .

सोमवार  दि . १०/२/२०२०

सकाळी  स्टोरी  झाली . नंतर  प्रॅक्टिकल  लिहिले . २  च्यानंतर  सेक्शनमधील  गोल , स्केवर  पाईप ,  पट्ट्या , L  angl  हे  सर्व  वेगवेगळे  काढून  व्यवस्थित  ठिकाणी  ठेवले  व  साफ  करून  घेतले . ४  वाजता  सेमिनार  झाला .

मंगळवार  दि .  ११/२/२०२०

आज  सकाळी  प्लंबिंग  याच्यावर  थेअरी  लेक्चर  झाले . नंतर  सेमिनार  हॉलपाशी  प्लंबिंगचे  प्रॅक्टिकल  केले . २  च्यानंतर  कम्प्युटर  क्लास  झाला . त्याच्यात  google  forms  मध्ये  deta  collect   कसा  करायचा  ते  तयार  करायला  शिकलो . आणि  gmail  यूज  कसे करायचे  किंवा  वापरायचे  ते  शिकलो . त्याच्यात  mail  कसे  पाठवायचे ,Attach  files   कशी  घ्यायची  ती  पाठवायची   ,  link  कशी  पाठवायची ,  तसेच  फोटो  कसे  घ्यायचे  पाठवायचे  हे  सर्व  शिकलो .

वार बुधवार

दिनांक 12 2 2020

सकाळी ग्रे वॉटर सोनल मॅडमनी लेक्चर झाले  नंतर  टाकी टाकी 1000 लिटर टाकीत काढून त्या ठिकाणी दोन हजार लिटरची टाकी नवीन बसवली आणि  येरवाल  काढला व फग्जीपल पाईपने फिटिंग केले

वार गुरुवार

दिनांक 13 2020

सकाळी नट-बोल्ट वर कृ चे प्रकार याच्या वर लेक्चर झाले प्लेटेड स्क्रू फिक्स स्क्रो ए लेड  प्रकार झाले व प्रॅक्टिकल लिहिले

वार शुक्रवार

दिनांक 14 2 2019

आज सकाळी ड्रॉइंग क्लास झाला दोनच्या नंतर वर्कशॉप मध्ये प्रोजेक्ट काम पूर्ण केले

वार रविवार

दिनांक 16 2 2019

सकाळी इलेक्ट्रिकचे लेक्चर झाले पूर्ण सेक्शन ची साफसफाई केली व प्रॅक्टिकल लिहिले.

प्रोजेक्ट 

विजेच्या  पोलवरती  शिडी  व  तारा  वाहून  नेण्यासाठी  रिंग्स  बसवणे.

मटेरियल:  L अँँगल ,  गोल  पाईप,  पट्टी,  रॉड ,  पाॅॅलीश  पेपर,  कलर,  ब्रश.

प्रात्यक्षिक  कृती :  मटेरियल आणले. मेजरमेंट  घेतले.  नंतर  3  फुटावर  मेजरमेंट  घेऊन  त्यावर  12  इंचाचे  3  L  अँँगल  वेल्ड  केले . नंतर  6  फुटावर  मेजरमेंट  घेऊन  त्याच्यापासून  वरती  22  इंचाचे  L  अँगल  कट  करून  त्यांना  वेल्ड  करून  शिडी  बनवली . आणि   15  इंचाच्या  पट्ट्या  कट  करून  त्या  पत्त्यांना  दोन्ही  साईटने  होल  करून  त्या  पोलच्या  मधोमध  वेल्ड  केल्या . नंतर  पोलच्या  वरच्या  टोकापासून  16  इंचावर  4  गोल  रिंग  कट  करून  त्या  प्रत्येक  पोलवर  वेल्ड  केल्या .  त्याच्यानंतर  पोलच्या  वरच्या  टोकास  28  इंचाचे  4  L  अँगल  कट  करून  ते  एक – एक  वेल्ड  केले  व त्याच्यावर  गोल  रिंग  वेल्ड  केल्या . व  पाॅलिश  पेपरने  पोल  घासून  घेतले . आणि  त्याच्यावर  कलर  केले .