Oct 20, 2021 | Uncategorized

वेल्डिंग मशीन

जर आपल्याला कोणतीही धातूची वस्तू एकमेकांना जोडायची असेल तर पहिल्यांदा आपली आर्थिंग वायर त्या धातूच्या वस्तूला जोडावी लागते . आणि मग वेल्डिंग रॉडने त्याला करू शकतो जर आर्थिंग वायर त्याला जोडलेली नसेलतर त्या धातूला वेल्डिंग लागू शकणार नाही . जर धातूची वस्तू पातळ असेल तर मशीनचे टेम्परेजर ५-९०पर्यंत ठेवायचे . आणि जर धातूची वस्तू जाड असेलतर मशीनचे टेम्परेजर जास्त ठेवायचे .

मेजर टेप

मेजर चा वापर आपण कोणत्याहीची लांबी ,रुंदी आणि उंची मोजण्यासाठी करू शकतो

हॅन्ड ग्रॅंडिग मशीन

हॅन्ड ग्रॅंडिग मशीनचा उपयोग आपण लोखंडच्या पट्टीवरचा पेंट किंवा गंज काढण्यासाठी केला जातो . आणि त्या मशीनचा व्हिल बदलून कटींग व्हिल टाकून लोखंडाची पट्टी सुद्धा कटिंग करू शकतो

घराच्या पायाची आखणी

उद्देश – घराच्या पायाची आखणी करणे .

साहित्य – लाईन दोरी ,८ खुट्या ,चोकपीट -चुन्याची पावडर व मेजर टेप .

कृती – बेल्टेप area काढण्यासाठी center liket yant loit top .

carpet area काढण्यासाठी center line भिंतीचे बांधकाम

center line – पाय ,फाउंडेशन ,बांधकाम ,center line असे अनुक्रम जमिनीचा आखणीसाठी केले जातात .

बेल्टेप एरिया – म्हणजे खड्या बाहेरील क्षेत्र होय .

कारपेट एरिया – बांधकामाच्या आतली जागा म्हणजे कारपेट एरिया होय .

मेनबत्ती /खडू बनवणे

उददेश :- खडू आपल्याला फळ्यावरती लिहिण्यासाठी काम येतो .

साहित्य :- साचा , P.O.P , साबण ,निरमा , पाणी , घमेले इत्यादी .

कृती :- [सूक्ष्मकणी व सापेक्षतः असलेला चुनखडक ]मेन विशिष्ट प्रकारची माती ,पाणी इ . पदार्थाचे मिश्रण साच्यात ओतून तयार केलेल्या कंदील खडूची कांडी किंवा खडू म्हणतात . खडूमध्ये प्लॅस्टर ऑफ पेरिससारखा मुख्य घटक केओलीसारखे भरणद्रव्य, रंजकद्रव्य आणि बंधकद्रव्य हि प्रामुख्याने असतात . फळ्यावर लिहिण्याच्या खडूच्या कांड्या १३ सेमी लांब असून त्या एका बाजूस किंचित नीलगुल्या असतात . ह्या तयार करण्यासाठी प्लॅस्टर ऑफ पेरिसमध्ये इतर आवश्यक पदार्थ मिसळून त्याचे पातळ मिश्रण साच्यात ओततात मिश्रण थोड्याच वेळात घट्ट होते नंतर साचा उघडून कांड्या काढून घेऊन खडूमध्ये साबण ग्लिसरीत , मेन इ . मिसळतात

चप्पल स्टँड

उपयोग :- चप्पल , शुज सुरक्षित ठेवण्यासाठी

साहित्य :- स्क्वेरटूब , लोखंडी पट्टी , वेल्डिंग मशीन , रॉड ,हॅन्ड , ग्रांडिंग मशीन , बेंच ग्रांडींग. मशीन ,चोपसो मशीन ,एप्रोन, सेफ्टी गॉगल ,बेंच व्हॉईस , मेजर टेप ,सेफ्टी शुज 🧤 ह्यांड ग्लोज इत्यादी.

माहिती :- आम्ही चप्पल स्टँड बनवायचा आधी पहिल्यांदा त्याची काढली नंतर त्याचा स्केची डिझाईन काढली त्यानंतर आम्ही स्क्याप मधील skverthob शोधल्या आणि त्या मेजर टेपणे माप घेऊन कटिंग केल्या .मग त्यावरचा गंज कडून घेतला मग आम्ही चप्पल स्टँड ची उंची 83 s .m लांबी 110 s.m व रुंदी 33 s.m घेतली आणि मग आम्ही त्या साईजची फ्रेम तयार केली . आणि मग आम्ही मेजर टेपच्या मापानुसार पूर्ण स्टँड वेंडिंग मारून घेतली . त्यानंतर आम्ही चप्पल स्टँड पेंट करून घेतला.

अनुक्रमानिक
मटेरिअल
साईज
एकूण माल
दर
किंमत
1
स्क्वेअर टयूब
२५X२५
४८. ५ फूट
१४/फूट
६७८. ३रूपे
2
स्क्वेअर टयूब
२०X२०
२०. ७० फूट
११/फूट
२२७. ७रूपे
3
पट्टी
१०X२
४४. ८९फूट
३. ६७lg
५०/kg
१८३. ५रूपे
4
रंग
अर्धा लिटर

२५०/लिटर
१२५रूपे
5
ब्रश


३०+६०
९०रूपे
6
वेल्डिंग रॉड
२. ५०मीटर
५०
२. ५/रॉड
१२५रूपे
7
कटिंग व्हील
४X३

२५/व्हील
७५रूपे
मटेरिअल कोस्ट =१,५०३.
मजुरी (३०%) = १,५०३. ५ X ३० = ४५१. ०५
१००
वीज (१०%) =१,५०३. ५X१० =१५०. ३
१००
घसारा (५%) =१,५०३. ५X५ =७५. १७
१००
=२.१८०.०२।

फ्लो चाट

डबा

आम्ही डबा बनवण्यासाठी पहिला कागदा वरती त्याची 8×8ची आकृती काढली .पहिला आम्ही कागदाचा डबा बनवला आणि नंतर मग आम्ही पत्र्याचा डबा बनवला पत्र्याचा डबा बनवताना आम्ही पत्रा, मापन पट्टी, कटर पत्रा कैची,हातोडी आणि लोखंडाच्या वास्तूचा वापर केला.

नरसाळे


माहिती :- नरसाळे हे घरात किंवा कोणत्याही कामात द्रव पदार्थ ओतण्यासाठी वापरण्यात येणारी विशिष्ट आकाराची नलिका असून त्याचे एक तोंड रुंद व दुसरे अरुंद असते . त्याचा उपयोग कोणत्याही निमुळत्या अरुंद तोंड असलेल्या भांड्यात द्रव पदार्थ ओतण्यासाठी होतो

सुतार कामातील हत्यारांचे धार लावणे आणि दिवड करणे:-

1)निस्सना ( wild stone ) : हे सुतार कामातील हत्यारांलाना धार लावणेयासाठी आहे henna सर्व हत्यारांनाला धार लावता येता2) करवत /दिवड पकड : सुतार कामात करवत या हत्यारांला दिवड पकडने दिवड केली जेता कारण दिवड केली कि करवतने लाकूड पटकन कापलेले जातेसुतार कामातील हत्यारांचे वापर करून L व T सांधा तयार करणेसुतार कामातील हत्यारांचे वापर करून L व T सांधा तयार करणे1) L सांधा : लाकडी पेटी बनवताना सुतार कामातील काही हत्या.रांना L सांधा तयार केला जातो तो L सांधा गुण्या नी मोजता येते2) T सांधा : लाकडाला T सांधा सुतार कामातील हत्यारां पासून करता येता त्या हत्यारांनी T सांधा बनता.

थ्रेयडींग टॅप

साहित्य :-१०mm चा बार die कुलंटकृती :-.. प्रथम threading करत असताना चा बार घेणे. १०mm चा बार बेंच व्हाईस मध्ये र्पक पकडणे. die घेऊन १०mm च्या बार पकडणे. आणि ती हळूहळू फीरवणे. दोन ते तीन थ्रेड पडल्याच्या नंतर आपल्या हातातील .dieथोड उलटा फीरवणे. आपल्या हातातील die उलटा फीरवल्या नंतर त्यातील बार /चीप निघून जाते. थोड्या वेळणे आपण थेयडींग करत असताना कुलंट वापरानी त्याने थ्रेआडींग करत असताना आरामात व पटकन थ्रेड पडत जातात. पूर्ण थ्रेड पडून झाला नंतर परत एकदा डाय तयावरून वेवरथीत पडतात कि नाही

विटांचे प्रकार व रचना

उद्देश :- बांधकाम करताना विटांची रचना वेगवेगळ प्रकारामध्ये केली जाता तो खालील प्रमाणे

१ स्ट्रेचर बॉण्ड : ४ इंच बांधकामात एकाच वीट आडवी ठेवली जाते आणि स्टॅचेर साईझ आपल्या साईडला करावी या रचनेसे स्ट्रेचर बॉण्ड असे म्हणतात बांदकामाचा शेवट करताना हॉफ बारीक वीट वापरतात

२ हेडर बॉण्ड : या रचनेत हेडर साईझ ही समोरील बाजूस ठेवावी लागते म्हणून यास हेडर बॉण्ड अस रचना म्हणतात या राचेनातील शेवट करताना ३:४ असा बारीक वीट वापरली जातेय

३ इंग्लिश बॉण्ड : हा बॉण्ड जास्तीत-जास्तीतत मजबूत बॉण्ड समजला जाते बांधकामात एक थर आडवा विटांचा तर दुसरा थर उभ्या विटांचा या पदधतीने बांधकामात केला जाते येणे रचनेला इंग्लिश बॉण्ड अस म्हणतात या बांधकामाचा शेवट करताना त्यामध्ये queen closer देऊन शेवट केली जाते

४ रॅट-ट्रॅप : या मध्ये आपण कमी खर्चमध्ये बांधकाम केला जाते या रचने मधे आपण भिंतीच्या temperature maintain करू शकतो ही रचना एक जाळी सारखी आहे आणि ही रचना आणि सेलर या प्रकाशमध्ये केला जातेत

५ फ्लेमिश बॉण्ड : या मध्ये २ आडव्या आणि एक उभी अशी रचना केली जाते या रचनेचाशेवट करण्यसाठी queen closer देऊन शेवट केली जाते

बिजागरी व स्क्रूचा उपयोग करून लाकडी पेटी तयार करणे

उद्देश ;- पेटी तयार करणे साहित्य ;- सांगवणी पट्या फेव्यक्वीक सकृ डायवर खिळे चुका बिजागरी स्क्रू मेजरटेप कट्टर मशीन ड्रिल मशीन

कृती ;- पाहिलं प्रथम मोजमाप करून खालील फळी कापून त्यावर बाजूच्या पट्ट्या उभ्या करून घेतल्या त्यानंतर पाठीमागच्या साईटला फ्लाऊंड लावून घेतले त्यामध्ये आम्ही L – T अशा प्रकारचे सांधा बनवला होता त्यामध्ये फेविकॉल लावून पेटी तयार करून घेत्लीदरवाजाला बिजागरीच्या साहाय्याने लावून घेतली त्याला फिट करण्यासाठी एक फाईल लावून घेतली त्याला ड्रिल मारून आणि पेटीला सुद्धा हॉल त्या पाईपवर पेटी बसवली

थ्रेयडींग टॅप

थ्रेयडींग टॅप
साहित्य :-१०mm चा बार die कुलंट

कृती :-.
. प्रथम threading करत असताना चा बार घेणे
. १०mm चा बार बेंच व्हाईस मध्ये र्पक पकडणे
. die घेऊन १०mm च्या बार पकडणे
. आणि ती हळूहळू फीरवणे
. दोन ते तीन थ्रेड पडल्याच्या नंतर आपल्या हातातील .dieथोड उलटा फीरवणे
. आपल्या हातातील die उलटा फीरवल्या नंतर त्यातील बार /चीप निघून जाते
. थोड्या वेळणे आपण थेयडींग करत असताना कुलंट वापरानी त्याने थ्रेआडींग करत असताना आरामात व पटकन थ्रेड पडत जातात
. पूर्ण थ्रेड पडून झाला नंतर परत एकदा डाय तयावरून वेवरथीत पडतात कि नाही

फेरो सिमेंट सीट तयार करणे

सर्व साधारण पणे फेरोसिमेंट म्हणजे सिमेंट आणि वाळूचे मिश्रण
फेरो सिमेंट मुळे आपन कमीत कमी खरचा मध्ये जास्तीत जास्त मोठी
अवजड व टिकाऊ वस्तू बनवू शकतो.

फेरो सिमेंट मध्ये मोर्टरचे प्रमाण १;३ असे आहे,१;३ म्हणजे एक
घमेले सिमेंट तर ३ घमेले वाळू असे प्रमाण वापरले जाते .

साहित्य;- पाटी,फावडे,पाणी,घमेले,थापी,रंधा.

मट्रेल;-सिमेंट,टेप,वेल्डमशीन,जाळी,सिमेंट,बार,वाळू,बायडिंगतार.

कृती;- सर्वप्रथम आपण ८mm बारची फ्रेम बनवून घेतली त्यावर
४.४ची वेल्डमेश जाळी लावून घेतली आणि त्यावर चिकन मेष जाळी
लावून घेतली ती फ्रेम एक फ्रेम प्लेट वर ठेवून त्यावर एक कागद
ठेवून त्यावर सिमेंट आणि वाळू यांचे मिश्रण करून ओतले आणि
रंघ्याचा साहाय्याने लेव्हल करून घेतली, आणि फेरो सिमेंट शीट
तयार करून घेतली

पेंटिंग

  • पेंट कोणता पण वस्तूला आपण जेव्हा पेंट करतो तेव्हा ती वस्तु चन दिसते.
    पेंट मध्ये काही वेगवेगळे प्रकार आहेत ते समजल खूप सा कलर असतात.
    आपल्याला पाहिजेल तास आपण पेंट करू शकतो.
  • काही लोखंडावर पेंट केला टर ते लोखंड जास्त दिवस टिकत. पेंट करना
    नेहमी थिणरचा वापर करावा. पेंट नेहमी वेगवेगळ्या ब्रशने केला जातो.
    मी सोंटा एक बेंच ला पेंट केला तेव्हा माला समजल.

व्हर्निअर कॅलिपअर

उद्देश ;- कमीत कमी जाडी किवा उंची मोजण्यासाठी व्हर्निअर कॅलिपअर वापरले जाते

टीप ;- हि ब्रिटिश व मॅट्रिक पद्धती मध्ये असते

लिस्ट काउंट ;- व्हर्निअर कॅलिपअर चा लिस्ट काउंट 0.02mm आहे

लास्ट काउंट ;- ते त्या व्हर्निअर कॅलिपअर वर अवलंबून असते

R.C.C कॉलम तयार करणे

उपकरणांची निवड : – एखादया कंपाऊंड साठी पायाची तयार करणेशडेसाठी ८ फूट व १० फूट उंचीचे खांब तयार करणेतत्व : – लोखंड हे ताणात मजबूत असतात आणि काँक्रेट हे दाबात मजबूत असतातप्रमाण : – १:२:४ असे प्रमाण असतेखडी ही अर्धी पाऊण वापरली जातेV S I :- अश्या आकार मध्ये वापरली जातेRCC कॉलम साठी tortion बार वापरला जातेत्याला साच्याला ऑइल लावावे जेनेकरून त्याला काढून सोपे वहावेreteling wall :- स्लॅब साईडची भिंतforch :- दरवाजा समोरीलसाचा :- खिडकी वरीलfooting :- पायRCC :- reinforced cement concretePCC :- plen Cement concreteखाडी वाळू सिमेंट यांच्या मिश्रणास concret म्हणतातNov 23, 2021 | Uncategorized

उपकरणांची निवड : – एखादया कंपाऊंड साठी पायाची तयार करणे
शडेसाठी ८ फूट व १० फूट उंचीचे खांब तयार करणे
तत्व : – लोखंड हे ताणात मजबूत असतात आणि काँक्रेट हे दाबात मजबूत असतात
प्रमाण : – १:२:४ असे प्रमाण असते
खडी ही अर्धी पाऊण वापरली जाते
V S I :- अश्या आकार मध्ये वापरली जाते
RCC कॉलम साठी tortion बार वापरला जाते
त्याला साच्याला ऑइल लावावे जेनेकरून त्याला काढून सोपे वहावे
reteling wall :- स्लॅब साईडची भिंत
forch :- दरवाजा समोरील
साचा :- खिडकी वरील
footing :- पाय
RCC :- reinforced cement concrete
PCC :- plen Cement concrete
खाडी वाळू सिमेंट यांच्या मिश्रणास concret म्हणतात

मातीची व सिमेंटची वीट बनवणे

उद्देश:- मातीची व सिमेंटची वीट तयार करणे
साहित्य :-कच ,सिमेंट ,पाटी ,थापी ,पाणी ,मशीन ,साची
टीप :- सिमेंटची वीट बनवण्यासाठी १:६ असे प्रमाण
मातीची वीट :-भेंडा
भाजलेली वीट :-भाजावी वीट
सिमेंटची वीट:-
फ्लाय -अशा वीट :-
सेफॉरएक्स वीट :-
फायर -ब्रीक वीट :-
कृती:-सर्व प्रथम त्या साच्याची माप घेउन त्याला लागणारे मापाने सिमेंट कच घेणे
उंची :- १६.५ लांबी :- ३४. ५ रुंदी : १४
विटेचे घनफळ :- लांबी *रुंदी *उंची
:-०. ३४५०.१४०. १६५
:-०. ००७९६९५
:-*१०००
विटेचे घनफळ:-७.९६९५ घन लिटर
यानंतर आपण १:६ या प्रमाणाने सिमेंट आणि कच घेउन त्याचे मिश्रण करून संचामध्ये टाकणे आणि सच्चा दाबून विटांचा आकार बनवणे परत साचा खाली घेउन वीट बाहेर काढणे आणि सुकवणे

प्लबिंग करणे

*c.p.v.c म्हणजे गरम पाण्यासाठी वापरला जाणारा पाईप . 

* u.p.v.c म्हणजे थंड पाण्यासाठी वापरला जाणारा पाईप .

* प्लंबिंग ला लागणारे साहित्य :-

१] हॅक्सो                                                ५] छन्नी /हातोडी

२] रेन्ज पाना                                          ६] बेकर

३] सोल्युशन                                          ७] ड्रिल मशीन

४] टॅप लोन टेप                                      ८] कटर मशीन

* पाईप जॉइंटचे प्रकार :-

१] एल बो                                          ५] सॉकेट

२] टी जॉईंट                                      ६] युनियन

३] इड कॅप                                       ७] क्पलिंग

४] रेडूसर

* १] स्टिल पाईप                                 पाव = २५%

२] g.i पाईप                                     पाऊन = ७५%

३] कॉपर पाईप

४] c.i पाईप

५] p.v.c पाईप

सोल्डारीग :- सोइंग म्हणजे की मलिका माही माहिती नवात पण जेवाल मलिक सरानी असत। सोंगिंग ण किंता पण वस्तु ला करू शकतो. कथिल आणिसिस असत.ते गरम केल की विटळते। विथवून अखादी . स स करण्याची जागा नेहमी एचसीएल ने शुद्ध करुण घ्याची हे समजल।

चप्पल स्टँड प्रोजेक्ट

पट्ट सुज सुरक्षित ठेकावण्यासाठी

लैथ स्‍थर टुल्‍क्‍ट बौंक्‍ट ग्रांघिंग मशीन रोड ग्राडिंग मशीन चोप्‍सोप मशीन चोप्‍सोप मशीन
चोप्‍सोप मशीन

एम चीट:आद्यामी फिट्स लांड बनवायच्या लॉंन्‍ट अमिमी पहिलांदा साईज काढली नंतर साईचीटली डिजाईन का चीटली डिजाईन का चीटली नंतर
ला गानारे मित्तर के लेय्या लांय राइट राइट
राइटिंग राइटिंग राइटिंग मिंरी मिंवर और गंज का ड्युन
घेंड्या आप ल्याला इयर के लींत मारून आणि मग अमीमीमेंटमेंट मेँ पूरी तरह से मारून घेत
मारून घेतना

वक्रानिकमटेरिअलसाईजएकुण मालदरकिंमत
1स्अर टयूब25×2548. 514/फूट678. 3रूपे
2स्अर टयूब20202020. 7011/फूट227. 7रूपे
3ऊँच-नीच10एक्स244
. 89फूट
3. 67एलजी50/किग्रा१८३. ५रूपे
4रंगअराला लिटर2 50/लिटर125रूपे
5ब्रेसी24३०+६०90रूपे
6रक्षा2. 50मीटर502. 5/रोड़125रूपे
7कारख़ाना4एक्स3२५/व्हील75रूपे

मटेरिअल कोस्ट =1,5003.

मजुरी (30%) = 1,503। 5 एक्स 30 = 451. 05
10

वीज (10%) =1,5003। 5एक्स 10 = 150. 3
10

घसारा (5%) =1,503. 5×5 = 75. 17
10

=2.180.02.


फ्लो चाट

इंजिनियरिंग डॉइग  :-