अझोला खाद्य म्हणुन वापर

अझोला हा १५ ते २० % प्रोटीन असलेला जलचर वनस्पती. यात असणारे प्रोटीन ची प्रमाणता यामुळे आम्ही अझोला गायीना खाद्य म्हणुन द्यायचं प्रयत्न केला. यामुळे गायीची तब्येत एका महिन्यात सुधारली व तिचा दुधामध्ये वाढ दिसुन आली.