सोलर

उद्देश ; सोलर पम्प बसवने.

कन्ट्रशन साठी वापरलेले मटेरियल ;खडी/ कच/ सिमेंट इ.

कन्ट्रशन करत असताना वापरलेले स्टूल ; टिकाव /फावडे /लेवल टूब /घमेल  बदली इ.