३ लीटर दूध घेतले अणि फ़ूड लैब मधे अनले अणि गैस वर ठेवले अणि दूध तापवले आणि दूध आठवले
आणि खवा तयार केलो आज आम्ही hemoglohin चेक करायचे हे शिकलो