grewater प्रोजेक्ट रीडिंग

अनु क्रमांक. दिनांक दिक्षित सर grewater. किचन grewater. विध्यार्थी होस्टेल grewater.
01 21/02/2020 400 लीटर,पानी छोड़ा

5.00 to 5.20

200 लीटर,पानी छोड़ा

5.30 to 5.40

900 लीटर,पानी छोड़ा

4.50 to 5.20

02 22/02/20 100 liter/7.30 to 7.50 400 liter /9.30 to 9.50

पिल्टर साप किया

600 liter/6.00 to 6.25

दो बबूलर साप किया

03 23/02/20 100 liter/7.25 to 7.35 300 liter/7.37 to 7.47 800 liter/5.50 to 6.10
04 24/02/20 100 liter/7.30 to 7.40 400 liter/7.45 to 7.55 not
05 25/02/20 100 liter/7.20 to 7.30 500 liter/7.50 to 8.00 1300 liter/7.00 to 7.30
06 26/02/20 200 liter/7.20 to 7.30 not 400 liter/7.30 to 8.00
07 27/02/20 200 liter/7.15 to 7.25 200 liter/7.30 to 7.40 600 liter/7.35 to 8.00
08 28/02/20 not 200 liter/7.35 to 7.40 1800 liter/7.30 to 7.55

Over full

09 29/02/20 300 liter/7.20 to 7.30 300 liter/6.27 to 6.37

पिल्टर साप किया

600 liter/6.25 to6.42
10 01/03/20 300 liter/7.25 to 7.35 not 1200 liter/5.30 to 6.00
11 09/03/20 300 liter/7.7 to 7.17 not 600 liter/7.30 to 7.45
12 10/03/20 200 liter/7.10 to 7.15 200 liter/2.10 to 2.25 1600 liter/7.30 to 7.50
13 11/03/20 300 liter/7.10 to 7.20 100 liter/7.22 to 7.28 1600 liter/7.35 to 7.45(full)
14 12/03/20 300 liter/7.15 to 7.25 200 liter/7.27 to 7.37 600 liter/7.30 to 7.45
15 13/03/20 200 liter/7.4 to 7.14 200 liter/7.18 to 7.29 1600 liter/8.12 to 8.42(full)
16 14/03/20 400 liter/8.17 to 8.36 800 liter/8.40 to 8.55 400 liter/1.40 to 2.00
17 15/03/20 200 liter/7.10 to 7.20 600 liter/7.25 to 7.40 600 liter/7.42 to 7.55
18 16/03/20 not not 1800 liter/8.15 to 8.45(full)
19 17/03/20 200 liter/2.15 to 2.25 not 1800 liter/11.15 to 11.43 (full)
20 18/03/20 200 liter/7.5 to 7.15 600 liter/8.15 to 8.25 800 liter/8.10 to 8.20
21 19/03/20 200 liter/7.5 to 7.16 10 बजे पिल्टर साप किया 1600 liter/7.30 to 7.55
22 20/03/20 200 liter/7.18 to 7.27 not not
23 21/03/20 100 liter/7.16 to 7.25 not not
24 22/03/20 200 liter/8.6 to 8.15 not 1200 liter/8.23 to 8.44
25 23/03/20 300 liter/8.5 to 8.15 400 liter/8.17 to 8.25 800 liter/8.19 to 8.34
26 24/03/20 200 liter/8.15 to 8.25 400 liter/8.27 to 8.37 1600 liter/2.00 to 2.30
27 25/03/20 300 liter/8.16 to 8.26 not not
28 26/03/20 200 liter/8.10 to 8.21 not 1200 liter/8.25 to 8.46
29 27/03/20 300 liter/8.20 to 8.30 not not
30 28/03/20 200 liter/8.20 to 8.40 not 1600 liter/8.17 to 8.48(full)
31 29/03/20 not पिल्टर साप किया not
32 30/03/20 200 liter /8.1 to 8.14 not 1600 liter /8.41 to 9.2
33 31/03/20 300 liter /8.15 to 8.30 800 liter/8.36 to 8.47(full) दोनों टंकी साप किया
34 01/04/20 200 liter/8.16 to 8.27 not 1200 liter/8.30 to 8.51
35 02/04/20 100 liter/5.9 to 5.14 800 liter/5.7 to 5.19 1200 liter/5.2 to 5.25
36 03/04/20 200 liter/8.13 to 8.27 not not
37 04/04/20 300 liter/8.21 to 8.34 not 600 liter/8.38 to 8.53
38 05/04/20 300 liter/8.4 to 8.16 600 liter/8.29 to 8.40

दो बबूलर साप किया

not
39 06/04/20 300 liter/8.7 to 8.20 not 800 liter/8.27 to 8.43
40 07/04/20 400 liter/8.16 to 8.31 800 liter/8.34 to 8.49 1600 liter/8.35 to 8.55
41 08/04/20 200 liter/8.20 to 8.27 not 1200 liter/8.35 to 8.55
42 09/04/20 200 liter/11.32 to 11.42 800 liter/11.44 to 11.54

Over full

1200 liter/11.46 to 12.00

Over full

43 10/04/20 200 liter/8.18 to 8.33 400 liter/8.40 to 8.48 not
44 11/04/20 100 liter/8.10 to 8.15 not 800 liter/8.21 to 8.37

Over full

45 12/04/20 100 liter/8.10 to 8.15 not 1600 liter/8.22 to 8.47

Over full

46 13/04/20 100 liter/8.12 to 8.17 11.बजे पिल्टर साप किया 1200 liter/8.21 to 8.49
47 15/04/20 100 liter/8.18 to 8.23 not 1200 liter/8.30 to 8.50
48 16/04/20 200 liter/11.12 to 11.17 not not
49 17/04/20 100 liter/8.28 to 8.34 not 1200 liter/8.38 to 9.98
50 18/04/20 not not 800 liter/8.22 to 8.39
51 19/04/20 100 liter/8.25 to 8.32 not 400 liter/8.35 to 8.45
52 20/04/20 100 liter/8.45 to 8.53 not 800 liter/8.20 to 8.40
53 21/04/20 200 liter/8.28 to 8.37 not 800 liter/8.41 to 8.55
54 22/04/20 200 liter/8.22 to 8.34 1600 liter/8.38 to 8.56 1800 liter/8.00 to 8.30
55 23/04/20 200 liter/11.38 to 11.44 not not
56 24/04/20 200 liter/8.15 to 8.25 not 1200 liter/8.35 to 8.55
57 25/04/20 200 liter/8.27 to 8.34 800 liter/8.36 to 8.45 not
58 26/04/20 100 liter/8.10 to 8.15 not 1800 liter/8.22 to 8.52

Over full

59 28/04/20 not not 1800 liter/8.16 to 8.40
60 29/04/20 200 liter/8.15 to 8.25 800 liter/8.30 to 8.46

पिल्टर साप किया

1800 liter/5.30 to 6.00

Over full

61 01/05/20 200 liter/8.20 to 8.30 800 liter/8.13 to 8.20 1200 liter/8.11 to 8.30
62 02/05/20 not not 1400 liter/7.00 to 7.16
63 03/05/20 200 liter/8.25 to 8.35 800 liter/6.40 to 6.50 1200 liter/6.37 to 7.1
64 05/05/20 not not 800 liter/6.00 to 6.30
65 06/05/20 200 liter/8.25 to 30 800 liter/7.18 to 7.28

Over full

800 liter/7.17 to 7.32

Over full

66 08/05/20 not not 1800 liter/6.23 to 7.00
67 09/05/20 100 liter/8.00 to 8.15 800 liter/8.30 to 8.50 not
68 11/05/20 100 liter/8.15 to 8.25 not 1800 liter/6.00 to 6.50
69 12/05/20 not 800 liter/8.25 to 8.50 1200 liter/8.20 to 8.55
70 13/05/20 200 liter/8.10 to 8.25 400 liter/8.10 to 8.30 800 liter/8.15 to 8.35
71 14/05/20 100 liter/8.05 to 8.15 not 1600 liter/5.20 to 5.55