खुराडा बनवणे

कपाट

कपटाचा अनावश्यक भाग काढणे (30 mi ) ग्राइंडर कटिंग व्हील

ग्राइंडिंग व्हील सुरक्षा उपकरणे

            अनावश्यक भाग कडून झाला 

GI पत्र = 7.39 ft

sq ट्यूब = 33 ft

मेष = 5.17 kg

मटेरियल जमवणे टेप

             मटेरियल जमा झालं 

कटिंग आणि वेल्डिंग

arc वेल्डिंग स्पोर्ट वेल्डिंग

ग्राइंडिंग सुरक्षा उपकरणे

कटिंग आणि वेल्डिंग झाली

अंमटेरियलसाईजएकूण माळदरकिंमत
1)एल अँगल3 – 412 . 56 ft12 .5157rp
2) sq ट्यूब 3 – 433 ft10330rp
3)GI पत्रा1mm7 . 39 ft50369.5rp
4)मेष जाळी2mm5 . 17 ft60310rp
5)मटेरियल कॉस्ट1166.5rp
6)वीज बिल116.6rp
7)घसारा 58.32rp
8) मजुरी 291.62rp
10) एकूण कॉस्ट1633rp