Lohar Rushikesh Mahesh

Temkar Rutik Rakesh

Shirashyad Sanju Malappa

Kokane Akash Yuvraj

Bhore Laxman Sonya

Moon Gangu Satish

Bhore Sachin Gorakh

Megde Aditya Somnath

Vaman Swapnil Sakharam

Kale Om Mangesh

Jori Rutik Babaji

Walse Ganesh

Bhaskar Yash Santosh

Sangareddikar Prathmesh Uday

Dhebe Gautam Pandurang

Korade Kshitij Subhash

Kandalkar Sani Digambar

Awhale Aryan Somnath

Lonke Akash Gajanan

Jadhav Yash Mahadev

Zujam Varad Vishwnath

Sudam Ramesh vartha

Papde Dinesh Dilip

Shankar khillo

Guran Hantal

Sagne dishant ashok

Rohidas Santosh Dumada

Ketan Vilas kamdi

Surum vishal pandu

Dipika Dilip Chipat

Yogesh lahanu bhoir

Lakhat Gulab lakhma

Aarti Ramu Kathya

Akshay Shailesh rasal

Vijay Gopi Barad

Bhuruk Krish Ganesh

Sapakal Swapnil Sandeep

Varhe Ravindra Raghunath

Anisullah Mohd. Yunus Siddiqui

Prathamesh Mesaji Kamble

Sarika Sonya Govind

Tushar jayvnt aahere

Gandekar Arth Rajendra

Kalekar Tarun Jagan

Palande Rajavardhan Satish

Vatas Pranali Sunil

Bhoir Yadnesh Keshav

Pranali Parshuram Tumbada

Pandit Om Ravi

Vaje Sanjana Jagan

Rahul Kulkarni

Wagh Omkar

Rane Aakash Vishal

Kishor Patil

Sahil Matkar

Tushar Ahire